Spółka z o.o.

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny

Osoba fizyczna jest jedynym właścicielem sp. z o.o. która nie posiada żadnego majątku. Od ponad 10 lat dzierżawi nieruchomość od gminy i poddzierżawia ją na podstawie umowy innemu podmiotowi. Jest to jedyny dochód spółki przeznaczany na opłaty dzierżawne. Istnieje postanowienie gminy o sprzedaży tej nieruchomości niniejszej spółce. Właściciel spółki z innej działalności posiada pieniądze na zakup nieruchomości. Jak wprowadzić te pieniądze do spółki i sfinalizować zakup?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Niniejsza opinia prawna stanowiąca odpowiedź na zadane pytanie przedstawia skutki prawno - podatkowe następujących sposobów zwiększenia kapitałów własnych spółki z o.o.:

 • pożyczka udzielona spółce przez jedynego wspólnika
 • dopłaty do spółki
 • podwyższenie kapitału spółki z o.o.

Pożyczka.

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez jej jedynego udziałowca nie jest ograniczone żadnymi przepisami prawnymi, tzn. jest przez prawo dopuszczalne. Pożyczka stanowi dla spółki zewnętrzne źródło finansowania, tj.

nie wymaga zaangażowania własnego kapitału, a pozwala wykorzystać kapitał zewnętrzny udostępniony przez podmioty trzecie. Zawarcie umowy pożyczki powoduje z kolei szereg obowiązków podatkowych, związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (umowy pożyczki), podatkiem od kapitałów pieniężnych (odsetek od pożyczki?) oraz z kwestią zaliczania odsetek wypłacanych przez spółkę z o.o. w koszty uzyskania przychodu. Kwestie te zostaną kolejno omówione w dalszej części opinii.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie umowy pożyczki stanowi czynność cywilnoprawną, z dokonaniem której prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlega zmiana umów określonych w punkcie 1 powołanego przepisu, w którym wymieniona jest m.in. umowa spółki. Czynność ta podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu, jeżeli siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 5 powoływanej ustawy). Obowiązek ten ciąży na obu stronach czynności - tj. na właścicielu jak i na spółce solidarnie. Podstawą opodatkowania jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d - kwota lub wartość (przy pożyczce niepieniężnej) pożyczki. Stawka podatku ustalona jest w art. 7 i wynosi 2%.

Podatek od odsetek

Odsetki płacone przez spółkę wspólnikowi od udzielonej spółce pożyczki stanowią źródło przychodu wspólnika, z którego uzyskuje on dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy opdof. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota odsetek. Jeżeli udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej (a wydaje się, ze taka sytuacja zachodzi w analizowanym przypadku), dochód z tytułu uzyskanych odsetek nie podlega połączeniu z innymi dochodami i jest opodatkowany w formie ryczałtu w wysokości 20% kwoty odsetek. Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnikiem tego podatku (czyli podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku) jest spółka z o.o. dokonująca wypłaty należności w formie odsetek od pożyczki. Płatnik ten zobowiązany jest do wpłaty do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę kwoty podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek (art. 42 ust. 1 ustawy opdof). Pobór tego podatku powinien nastąpić poprzez potrącenie jego wysokości od kwoty wypłaconych pożyczkodawcy odsetek.

Koszty uzyskania przychodu

Zasadą jest, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów za wyjątkiem enumeratywnie wymienionych kosztów w art. 16 ustawy opdop. Art. 16 tej ustawy nie uznaje za koszty m.in. wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) w wyjątkiem kapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Jednak w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) udzielone zostały przez tzw. podmioty powiązane, zasada zaliczania odsetek w koszty uzyskania przychodu doznaje kolejnego ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust.1 nie stanowi kosztu uzyskania przychodu po stronie spółki (pożyczkobiorcy) wydatki na wypłatę odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. Możliwość zaliczenia odsetek w koszty uzyskania przychodu związana jest z wysokością zadłużenia spółki wobec jej udziałowca posiadającego co najmniej 25 % jej udziałów. Jeżeli zadłużenie to przekracza trzykrotność kapitału zakładowego, zaliczenie w koszty odsetek od pożyczki (kredytu) w części przekraczającej trzykrotność kapitału zakładowego jest niemożliwe. Jeżeli jednak zadłużenie spółki nie jest tak duże, zaliczenie w koszty wypłacanych odsetek od pożyczek jest dopuszczalne.

Dopłaty do spółki.

Dopłaty do spółki z o.o. stanowią jedną z form jej zewnętrznego finansowania. Taka forma finansowania wymaga jednak pozytywnych postanowień w tym zakresie umowy spółki. Należy pamiętać, że dopłata do spółki z o.o. nie stanowi zmiany postanowień jej umowy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a stanowi jedynie wykonanie postanowień umowy spółki. Dopłata nie jest także podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z art. 177 § 1 kodeksu spółek handlowych umowa spółki może stanowić, że wspólnicy są zobowiązani w granicach liczbowo oznaczonej wysokości do wniesienia dopłat w stosunku do posiadanych udziałów. Możliwość taką musi przewidywać umowa spółki, w przeciwnym wypadku dopłata taka będzie nieskuteczna. O wykonaniu tego uprawnienia spółki decydują wspólnicy podejmując uchwałę. Uchwała o wniesieniu dopłat powinna określać wysokość dopłat oraz terminy ich wnoszenia. W analizowanym przypadku, w którym spółka z o.o. ma jednego wspólnika, nie zachodzi problem skutecznego powzięcia takiej uchwały. Należy jednak pamiętać, że niewniesienie do spółki dopłat w określonym uchwałą terminie spowoduje powstanie obowiązku naprawienia przez wspólnika wynikłej ze zwłoki szkody.

Wniesienie do spółki z o.o. dopłat wiąże się także z obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zasady opodatkowania dopłat do spółki - jako czynności cywilnoprawnej - są analogiczne jak w omówionym już w punkcie pierwszym o opodatkowaniu umowy pożyczki. Należy więc pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dopłaty do spółki. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie zarówno na spółce jak i na dokonującym dopłaty wspólniku. Podstawą tego podatku jest wartość wniesionych do spółki dopłat. Wysokość tego podatku uzależniona jest od wysokości jego podstawy i określona jest degresywną stawka podatkową (im większa podstawa opodatkowania tym mniejszy podatek).
Należy także pamiętać, że podatnicy tego podatku (czyli spółka i wspólnik wnoszący dopłatę) powinni złożyć deklarację w sprawie tego podatku, obliczyć i wpłacić należny podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia wniesienia dopłaty do spółki, w kasie lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego.

Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki może nastąpić ze źródeł zewnętrznych jak i ze źródeł wewnętrznych spółki. Aspekty prawne podwyższenia kapitału zakładowego niniejszej opinii zostaną omówione tylko z punktu widzenia obowiązku podatkowego powstałego na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy, podatkowi temu podlega m.in. zmiana umowy spółki, a zgodnie z ustępem 3 powoływanego artykułu, za zmianę umowy spółki w przypadku spółki z o.o. lub akcyjnej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 3 powoływanej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwila powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 246 § 1 k.s.h., uchwała podwyższająca kapitał zakładowy spółki jest uchwałą o zmianie umowy spółki i do swej ważności wymaga podjęcia jej większości 2/3 głosów - co w analizowanym przypadku nie będzie stanowiło problemu oraz formy aktu notarialnego, za wyjątkiem sytuacji gdy umowa spółki przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy - art. 257 § 1 k.s.h. Jednakże skuteczność podwyższenia kapitału zakładowego zależy także od wpisu podwyższenia do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest uzależnione od skuteczności uchwały o podwyższeniu kapitału - tj. od dokonania odpowiednich zmian w rejestrze. Obowiązek ten powstaje z chwilą powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, obowiązek zapłaty analizowanego podatku ciąży tylko na spółce. Podstawą opodatkowania w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość podwyższonego kapitału zakładowego. Wysokość podatku wynosi 0,5%.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.5.2008

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

  Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki polega na dokonaniu rachunkowego przesunięcia tzw. przeksięgowania określonych kwot z innych kapitałów własnych spółki (kapitału zapasowego (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 28.5.2008

  Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 29.6.2005

  Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce (...)