e-prawnik.pl Porady prawne

Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości przez gminę

Pytanie:

Gmina zamierza regulować z właścicielami tworzącymi wspólnoty mieszkaniowe stan prawny nieruchomości przyległych. W tym celu dokonywane są podziały nieruchomości w celu wydzielenia działek przyległych w taki sposób, aby z nieruchomościami macierzystymi tworzyły działki budowlane (w myśl art 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Niestety nie wszędzie takie podziały są możliwe do dokonania. W wielu przypadkach pozostają tereny, które muszą być wykorzystywane przez właścicieli tworzących kilka wspólnot sąsiednich. Czy gmina może w trybie bezprzetargowym w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami sprzedać lub oddać w użytkowanie wieczyste takie tereny w udziałach na rzecz właścicieli tworzących kilka wspólnot mieszkaniowych, bądź czy takie wspólnoty, jako ułomne osoby prawne, mogą nabyć w udziałach od gminy (w trybie bezprzetargowym) takie tereny na majątek odrębny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości przez gminę

23.3.2012

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zasadą jest, że zbycie nieruchomości należącej do gminy następuje w formie przetargu. Jednocześnie w ust. 2 powołanego przepisu ustawodawca statuuje szereg wyjątków od powyższej zasady. Zgodnie z tym przepisem nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;  
 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;  
 3. jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 
 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;  
 5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;  
 6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej; stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 
 7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;  
 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;  
 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości; 
 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 
 11. jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy; 
 12. jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 
 13. jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 
 14. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). 

Gmina nie będzie zatem musiała organizować przetarg, jeśli zbycie udziału w nieruchomości nastąpi na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości (art. 37 ust. 2 pkt 9 u.g.n.) lub też nieruchomość jest zbywana w przypadku, o którym mowa w pkt 6. Wspólnota mieszkaniowa nie jest właścicielem gruntu na której posadowiony jest budynek, w którym wydzielono lokale. Prawo własności gruntu jest bowiem prawem związanym z własnością lokalu i przysługuje właścicielowi lokalu.

Z powyższych względów, naszym zdaniem gmina może zbyć nieruchomość lub udział w niej w formie bezprzetargowej tylko na rzecz właścicieli lokali, a nie wspólnoty jako całości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ