Czas świadczenia rzeczowego na rzecz obrony

Pytanie:

Otrzymałem decyzję Wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony wystawioną na mnie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. W wyniku tej decyzji został na mnie nałożony obowiązek wykonania świadczeń rzeczowych polegających na udostępnieniu przedmiotów świadczeń w postaci budynków gospodarczych oraz terenu przyległego do budynków na rzecz jednostki wojskowej przez okres do ustania potrzeb ich użytkowania. Zarówno budynki jak i grunt są moją własnością osobistą, nie wniesioną do działalności gospodarczej. Czy zatem decyzja polegająca na skierowaniu decyzji na mnie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie jest wadliwa prawnie, skoro w ramach działalności gospodarczej nie posiadam tych zasobów? A ponadto czy jest zgodne z prawem nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego przez okres "do ustania potrzeby ich użytkowania"? W jaki sposób odwołać się od decyzji, jeżeli jest ona prawnie wadliwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP przewidują obowiązek świadczeń rzeczowych zarówno w okresie wojny, jak i pokoju.

Decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy (tj. odpowiedniej jednostce) na  piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeśli została wydana z naruszeniem przepisów prawa. W decyzji można zobowiązać posiadaczy nieruchomości lub rzeczy ruchomych do wykonania tych świadczeń bez odrębnego wezwania.

Zgodnie z art. 209 ustawy czas wykonywania świadczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:

 1. w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - czterdziestu ośmiu godzin

 2. w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - siedmiu dni

 3. w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony - dwudziestu czterech godzin.

Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku, z tym że w wymiarze 7 dni tylko jeden raz.

Ograniczenia czasowe nie dotyczą używania nieruchomości udostępnianych na czas przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych oraz poboru ani  używania nieruchomości i rzeczy ruchomych udostępnionych w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Co do skierowania decyzji do Pana jako przedsiębiorcy, to pojawiają się wątpliwości czy i w jakim zakresie powodowałoby to wadliwość decyzji. Właścicielem nieruchomości pozostaje Pan nadal, bez względu na to czy nieruchomość jest wciągnięta w środki trwale czy nie. Wydaje się, że biorąc pod uwagę rodzaj obowiązku, wskazanie Pana jako przedsiębiorcy nie ma większego znaczenia, choć należałoby wskazać na to uchybienie w odwołaniu od decyzji. Być może jest to też spowodowane tym, że wykorzystuje Pan tę nieruchomość na potrzeby działalności, gdyż przepisy posługują się pojęciem posiadacza, a nie właściciela.

Inaczej byłoby w razie nałożenia obowiązku świadczenia rzeczowego, które może być nałożone wyłącznie na terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne np.: obowiązek dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa, w sposób nie zmieniający ich właściwości i przeznaczenia czy obowiązek przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.7.2018

  Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

  Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.

 • 5.9.2018

  Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  Urlopy okolicznościowe są to zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 17.1.2013

  Świadczenia nieodpłatne

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od osób prawnych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jednym z rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu (...)