Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Pytanie:

"Podczas sprzeczki z moim ojcem, doszło pomiędzy nami do bójki. W afekcie zgłosiłem całą sprawę na policję (powiedziałem że ojciec się nade mną znęca). Teraz żałuję co zrobiłem ,czy mogę wycofać oskarżenie z prokuratury za pobicie? "

Odpowiedź prawnika: Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Porada została przygotowana na podstawie:

 

 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997.89.555 z późn. zmianami).  
W ramach postępowania karnego wyróżnia się przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa ścigane na wniosek.
Przestępstwa ścigane na wniosek to takie przestępstwa, w których prowadzenie postępowania zależne jest od wniosku pokrzywdzonego. Innymi słowy, nawet jeśli organy ścigania (policja, prokurator) mają świadomość, że doszło do popełnienia przestępstwa, ale nie ma wniosku pokrzywdzonego, nie mogą prowadzić postępowania. Kodeks karny wymienia, które przestępstwa ścigane są na wniosek – jest to np. niealimentacja.
W przypadku przestępstw ściganych z urzędu, organ ścigania (policja, prokurator) nie potrzebuje wniosku o ściganie, wystarczy sama informacja, że doszło do popełnienia przestępstwa a organy podejmują czynności procesowe, i w takiej sytuacji nie ma konieczności składania żadnego wniosku – takim przestępstwem może być przykładowo zabójstwo.
Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość cofnięcia wniosku o ściganie wyłącznie co do przestępstw ściganych na wniosek:
Art. 12. [Ściganie na wniosek pokrzywdzonego]
§ 1.W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. 

§ 2.W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek. 

§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne

Wniosek o ściganie może być cofnięty przez pokrzywdzonego, jednakże musi się na to zgodzić albo sąd albo prokurator.

Jak wynika z załączonego dokumentu, jednym z przestępstw, o które jest oskarżony Pana ojciec, jest przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.). Niestety, czyn ten ścigany jest z urzędu. Oznacza to, że z chwilą dowiedzenia się o znęcaniu się, organy postępowania karnego mają obowiązek podjęcia czynności, i ich działanie nie jest zależne od wniosku pokrzywdzonego. W związku z tym nie możliwe jest cofnięcie tego postępowania i zawiadomienia (jeśli Pan zawiadomiła, że ojciec się nad Panem znęca) zarówno w postępowaniu sądowym czy prokuratorskim.

Jeśli ojciec dodatkowo Pana pobił i doprowadził do naruszenia czynności Pana ciała, takie przestępstwo będzie ścigane raczej z oskarżenia publicznego, z urzędu.

Art. 157. [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu]

§ 1.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek. 
Art. 157 § 4 i 5 reguluje zasady ścigania. Wynika z niego, że przestępstwa średniego uszczerbku na zdrowiu – umyślne i nieumyślne – są ścigane z oskarżenia publicznego, z tym że te ostatnie są ścigane na wniosek, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa.
Lekkie uszczerbki na zdrowiu – zarówno umyślny, jak i nieumyślny – są z reguły ścigane z oskarżenia prywatnego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkała wspólnie ze sprawcą, umyślny lekki uszczerbek na zdrowiu jest ścigany z oskarżenia publicznego, a nieumyślny – na wniosek.
Jeśli więc Pana ojcu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 lub 2 nie mają one charakteru wnioskowego i nie będzie można wycofać oskarżenia.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika