Czym jest umowa pożyczki?

Pytanie:

Jak należy rozumieć umowę pożyczki w świetle prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego [dalej k.c.]). Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, w formie aktu notarialnego, także przez czynności konkludentne). Obecnie ustawa wymaga zawarcia umowy pożyczki w formie pisemnej pod rygorem trudności dowodowych gdy umowa ta przenosi wartość 500 zł. Niezachowanie co najmniej formy pisemnej w tym przy powoduje określone w art. 74 k.c. trudności w dochodzeniu roszczeń z umowy pożyczki. . Dowód wydania przedmiotu pożyczki obciąża pożyczkodawcę. Wśród środków dowodowych, którymi można się w tym celu posłużyć - jako najbardziej skuteczne - wymienić należy dowody na piśmie: pokwitowanie, rewers, recepis, skrypt dłużny, oblig itp. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1086/99, niepubl.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY