Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

Pytanie:

Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny żona wniosła pozew o alimenty. Pierwsza rozprawa zakończyła się postanowieniem o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych. Z tym, że nie zgodziłem się i napisałem zażalenie(kwotę z postanowienia przelewam wszakże mając na uwadze dobro dziecka). Pojawiła się jednak wątpliwość co do przestrzegania przez sąd mojego prawa do obrony: otóż pozew żona złożyła 21.09.2007 r. , sąd wezwanie na rozprawę wyznaczył na 07.11.2007 r. a pismo(wraz z pozwem) wysłał 30.10.2007 r. Poczta dostarczyła do mnie wezwanie 02.11.2007 r. Czy takie działanie sadu było zgodne z prawem (miałem 5 dni na przygotowanie się do rozprawy -a biorąc pod uwagę czas świąteczny niemożliwe było zwrócenie się o pomoc do prawnika), a jeśli nie było to czy mogę żądać \"anulowania\" rozprawy z 07.11.2007 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 149 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, o posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W wypadkach pilnych termin ten może być skrócony do trzech dni.

Jak więc wynika z w/w przepisu warunkiem skuteczności doręczenia jest zachowanie tygodniowego terminu, a w wypadkach pilnych trzydniowego terminu. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1974 r. (III CRN 411/73), zgodnie z którym, wydanie wyroku zaocznego w trybie art. 341 kpc dopuszczalne jest w sytuacji, gdy otrzymany w ciągu dwóch tygodni od dnia rozprawy dowód doręczenia wezwania dla pozwanego spełnia wymagania art. 149 § 2 kpc, tj. gdy wezwanie zostało doręczone pozwanemu co najmniej na tydzień przed rozprawą lub w terminie skróconym przez przewodniczącego.

Jednakże Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 marca 1978 r. (IV CRN 62/78) uznał, iż naruszenie art. 149 § 2 kpc przez zbyt późne doręczenie uczestnikowi postępowania zawiadomienia o rozprawie nie stanowi pozbawienia go możności obrony swych praw, stanowi jednak uchybienie procesowe, mogące mieć wpływ na wynik sprawy.

Jak więc wynika z w/w przepisów i orzecznictwa, niezachowanie ustawowych terminów uzasadnia odroczenie posiedzenia. Zgodnie, bowiem z art. 214 kpc, rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wezwanie nie było prawidłowo doręczone (na 5 dni przed rozprawą). W takiej sytuacji sąd z urzędu powinien odroczyć termin rozprawy (na podstawie art. 214 kpc), jednakże dla ostrożności procesowej strona powinna zawiadomić sąd o uchybieniu procesowym (o naruszeniu art. 149 § 2 kpc). Można tego dokonać telefonicznie (telefon do sekretariatu wydziału) lub za pomocą faksu, jednakże najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o odroczenie rozprawy z powodu wadliwego doręczenie wezwania - na 5 dni przed rozprawą, a nie na 7 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: