Obecność pełnomocnika a odroczenie posiedzenia

Pytanie:

witam, mam w piątek termin rozprawy sądowej o zachowek, sądziłam, że dam sobie radę bez prawnego pełnomocnika, ale ogarnęły mnie wątpliwości, czy sobie poradzę i chciałabym jednak mieć mecenasa, ale nie zdążę go znaleźć do piątku, wiem, że na rozprawie mogę poprosić sąd o wyznaczenie nowego terminu ponieważ chciałabym być ze swoim pełnomocnikiem. Czy muszę to robić w trakcie trwania rozprawy, czy wystarczy pismo do sądu złożone na kancelarię z prośbą o wyznaczenie nowego terminu z podaniem przyczyny i nie muszę już stawiać się w sadzie w w wyznaczonym terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą jest, iż obecność strony na rozprawie nie jest obowiązkowa. Zatem jeżeli się Pani stawi w sądzie to sąd będzie rozpoznawał sprawę pod Pani nieobecność. Jeżeli jednak sąd wezwał Panią do osobistego stawiennictwa lub zarządził stawienie się Pani pełnomocnika to stawiennictwo ich na rozprawie staje się obligatoryjne. Zgodnie z art. 214 § 1 k.p.c. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Nadzwyczajnym wydarzeniem jest np. choroba. W takim jednak przypadku musi Pani przedłożyć zaświadczenie od lekarza sądowego.

Dodatkowo odroczenie posiedzenia sądu jest możliwe tylko w razie zaistnienia ważnej przyczyny – por. art. 156 k.p.c. Nie jest zatem tak, iż złożenie wniosku przełożenie terminu rozprawy zostanie niejako automatycznie uwzględnione. Sądy są zatłoczone sprawami a sędzia ma obowiązek podjęcia starań o zakończenie sprawy podczas pierwszego posiedzenia. Dodatkowo należy wskazać, iż zwykle sąd w taki sposób ustala termin posiedzenia aby strona pozwana miała możliwość przygotować się oraz ustanowić pełnomocnika. W konsekwencji Pani niestawiennictwo nie będzie skutkowało odroczeniem sprawy a jeżeli jest Pani stroną pozwaną to naraża się Pani także na wydanie wyroku zaocznego – por. art. 339 i nast. k.p.c. Art. 339.  § 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.  § 2.  (473)W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY