Dłużnicy solidarni z różnych miejscowości

Pytanie:

Uzyskałem prawomocny nakaz zapłaty przeciwko dwóm dłużnikom solidarnie i chcę skierować wniosek egzekucyjny. Problem w tym, że mieszkają w różnych miejscowościach, z których każda jest we właściwości innego sądu nie tylko rejonowego ale także okręgowego. Czy mogę skutecznie wnieść do sądu o doręczenie mi drugiego egzemplarza tytułu wykonawczego, jako uzasadnienie podając fakt wyżej wskazany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność solidarna dłużników oznacza, iż wierzyciel może żądać zaspokojenia całości roszczenia od każdego ze współdłużników solidarnych łącznie, od kilku spośród nich lub od każdego z osobna. To od wierzyciela zależy, przeciw któremu ze współdłużników skieruje egzekucję, do którego składnika majątku, jak również jaką wysokość roszczenia będzie egzekwował od danego dłużnika.

W powyższej sytuacji faktycznej zastosowanie znajdzie przepis art. 793 Kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł ten stanowi: W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, według której sąd wydaje wierzycielowi tytuł wykonawczy tylko raz - w jednym egzemplarzu. Tylko w razie potrzeby - zgodnie z art. 793 kpc - istnieje podstawa do wydania dalszych tytułów.

W tym miejscu warto przytoczyć nadal aktualne Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1962 r. (III CR 137/62; LexPolonica nr 319128; OSNCP 1964/2 poz. 29), w którym SN stwierdza: Użyte w art. 543 kpc (obecnie art. 793 kpc - przyp. red.) wyrażenie „sąd (...) może wydać" nie oznacza, że wydanie dalszego tytułu wykonawczego pozostawione jest swobodnemu uznaniu sądu. W wypadku gdy tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie zasądzające należność pieniężną od kilku osób solidarnie, art. 543 kpc (obecnie art. 793 kpc - przyp. red.) będzie miał z reguły zastosowanie. Odmowa wydania wierzycielowi tylu tytułów wykonawczych, ilu jest dłużników solidarnych, prowadzi do unicestwienia uprawnień wierzyciela wynikających z solidarności dłużników. Przy zasądzeniu należności od kilku osób podzielnie odmowa wydania kilku tytułów wykonawczych również narusza prawa wierzyciela.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego oraz powyższych rozważań, nie ma wątpliwości, iż sąd w Pana sprawie powinien wydać kolejny egzemplarz tytułu wykonawczego.

Na zakończenie warto nadmienić, iż na postanowienie o odmowie wydania dalszego tytułu wykonawczego wierzycielowi - zgodnie z art. 795 kpc - przysługuje zażalenie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY