Dłużnicy solidarni z różnych miejscowości

Pytanie:

"Uzyskałem prawomocny nakaz zapłaty przeciwko dwóm dłużnikom solidarnie i chcę skierować wniosek egzekucyjny. Problem w tym, że mieszkają w różnych miejscowościach, z których każda jest we właściwości innego sądu nie tylko rejonowego ale także okręgowego. Czy mogę skutecznie wnieść do sądu o doręczenie mi drugiego egzemplarza tytułu wykonawczego, jako uzasadnienie podając fakt wyżej wskazany?"

Odpowiedź prawnika: Dłużnicy solidarni z różnych miejscowości

Odpowiedzialność solidarna dłużników oznacza, iż wierzyciel może żądać zaspokojenia całości roszczenia od każdego ze współdłużników solidarnych łącznie, od kilku spośród nich lub od każdego z osobna. To od wierzyciela zależy, przeciw któremu ze współdłużników skieruje egzekucję, do którego składnika majątku, jak również jaką wysokość roszczenia będzie egzekwował od danego dłużnika.

W powyższej sytuacji faktycznej zastosowanie znajdzie przepis art. 793 Kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł ten stanowi: W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, według której sąd wydaje wierzycielowi tytuł wykonawczy tylko raz - w jednym egzemplarzu. Tylko w razie potrzeby - zgodnie z art. 793 kpc - istnieje podstawa do wydania dalszych tytułów.

W tym miejscu warto przytoczyć nadal aktualne Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1962 r. (III CR 137/62; LexPolonica nr 319128; OSNCP 1964/2 poz. 29), w którym SN stwierdza: Użyte w art. 543 kpc (obecnie art. 793 kpc - przyp. red.) wyrażenie „sąd (...) może wydać" nie oznacza, że wydanie dalszego tytułu wykonawczego pozostawione jest swobodnemu uznaniu sądu. W wypadku gdy tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie zasądzające należność pieniężną od kilku osób solidarnie, art. 543 kpc (obecnie art. 793 kpc - przyp. red.) będzie miał z reguły zastosowanie. Odmowa wydania wierzycielowi tylu tytułów wykonawczych, ilu jest dłużników solidarnych, prowadzi do unicestwienia uprawnień wierzyciela wynikających z solidarności dłużników. Przy zasądzeniu należności od kilku osób podzielnie odmowa wydania kilku tytułów wykonawczych również narusza prawa wierzyciela.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego oraz powyższych rozważań, nie ma wątpliwości, iż sąd w Pana sprawie powinien wydać kolejny egzemplarz tytułu wykonawczego.

Na zakończenie warto nadmienić, iż na postanowienie o odmowie wydania dalszego tytułu wykonawczego wierzycielowi - zgodnie z art. 795 kpc - przysługuje zażalenie.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika