Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Pytanie:

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? Jeśli tak, to przez jaki okres?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak się domyślamy, chodzi o wykorzystanie instytucji z art. 387 kodeksu postępowania karnego. Umożliwia on oskarżonemu – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych - złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wymagane jest, by prokurator i pokrzywdzony nie złożył w tej sprawie sprzeciwu.

Już z samego brzmienia przepisu (wniosek o wydanie wyroku skazującego) wynika, że dochodzi do skazania oskarżonego, którego dane zostaną umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym.

Tak samo jest w przypadku złożenia przez prokuratora wniosku o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy (w trybie art. 335 kpk). Tu także dochodzi do skazania i wpisania danych skazanego do KRK.

Dane w rejestrze są przechowywane dopóty, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze skazaniem na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. W przypadku zawieszenia kary, czyli zastosowania środka próby, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (czyli od momentu upływu okresu zawieszenia). Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: