e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Pytanie:

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Zakładając, że nie mamy do czynienia z przewozem osób, ani z międzynarodowym przewozem rzeczy, zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli (o ile w danym przypadku jest nałożony obowiązek uzyskania danego dokumentu, kwestie te będą uzależnione również od tego z jakim typem transportu mamy do czynienia, np. czy z przewozem na potrzeby własne, czy też innym, poniżej został podany ogólny katalog dokumentów wymaganych przez ustawę, bez rozstrzygania, czy w konkretnym przypadku kierowca musi mieć dany dokument):

  • kartę opłaty drogowej,

  • kartę kierowcy,

  • zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661),

 a ponadto:

  • wykonując transport drogowy - wypis z licencji; 

  • oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, jeżeli została wydana;

  •  wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także: odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254), zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, 

  • podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie okreśłonych powyżej, wypis zaświadczenia (o ile takie jest wymagane) potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

  1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;  

  2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;  

  3. zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego 

Proszę również zapoznać się z naszymi odpowiedzią: Transport towarów w firmie 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ