e-prawnik.pl Porady prawne

Drogi wewnętrzne

Pytanie:

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których grunty przylegają bezpośrednio do tej drogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Drogi wewnętrzne

22.4.2010

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Korzysta z tych dróg może każda osoba, która może się dostać na swoją nieruchomość w ten tylko sposób.

Zatem jak wynika z uregulowania ustawowego do dróg gminnych nie zalicza się dróg wewnętrznych, które stanowią odrębną kategorię dróg.  Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych, drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Finansowanie zadań, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

 

Zatem podmiot zarządzający daną kategorią drogi może również ustanowić krąg uprawnionych do korzystania z drogi, np. poprzez postawienie znaków zakazu wjazdu z wyjątkiem mieszkańców danego osiedla itp.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Drogi wewnętrzne

Kobra

16.9.2009 9:53:5

Re: Drogi wewnętrzne

1 ) Czy gmina sprzedając teren może zmusić obywatela do wykupu gruntu pod drogi wewnętrzne i wliczać ją jako udział ? ( istniejące nieruchomości budynkowe nie są własnością gminy tylko nabywców gruntu) 2) Czy gmina ma prawo przerzucić obowiązek utworzenia dróg wewnętrznych na kupującego włącznie z uzyskiwaniem pozwolenia na wycinkę drzew? ( jeden z warunków przetargu) Niewiadomą w chwili zakupu możne być brak pozwolenia na wycinkę drzew ? ( teren natura 2000, brak zgody konserwatora przyrody itp.) W razie braku takiego pozwolenia nabywcy gruntu zostaną bez dróg dojazdowych do swoich nieruchomości bud. (Niezgodne z UoGN ). 3) Czy jest przepis zmuszający obywatela do kupna udziałów w częściach wspólnych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych ( np. plaży, parkingu ) lub budynkowej np. toalety.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ