Duplikat świadectwa pracy

Pytanie:

Jakiś czas temu nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, w związku z czym pracownik otrzymał świadectwo pracy. Po kilku miesiącach zwrócił się do byłego pracodawcy o wydanie duplikatu świadectwa, lecz pracodawca do dziś nie wydal byłemu pracownikowi duplikatu. Czy istnieje jakiś przepis prawny, z którego wynika w jakim czasie powinien pracownik otrzymać duplikat świadectwa pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 4 rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracownikowi albo osobie, o której mowa w § 2 ust. 1 i w § 3.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca nie wskazuje dokładnego terminu, w jakim ma być wydany odpis świadectwa pracy, a więc należy w tym przypadku stosować ogólne przepisy dotyczące wydawania świadectwa pracy. Zgodnie bowiem, z art. 97 kp, wydanie świadectwa powinno nastąpić niezwłocznie, bezpośrednio pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy - w przypadku zaś odpisu świadectwa pracy - w dniu złożenia wniosku o jego wydanie (jeżeli jest to możliwe). Jeżeli wydanie świadectwa pracy (odpisu świadectwa pracy) pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie w w/w terminie nie jest możliwe, pracodawca powinien w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy (wniosku o wydanie odpisu świadectwa pracy) przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: