Działalność rzemieślnicza

Pytanie:

Proszę o omówienie wykonywania działalności gospodarczej w formie rzemiosła.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (jest to odwołanie do starej ustawy, lecz należałoby brać pod uwagę ustawę obecnie obowiązującą)) mogą prowadzić tę działalność, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób zaliczana jest do rzemiosła. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.  Ponadto rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników. Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.  

 Wydaje się, że nie tyle działalność gospodarcza jest wykonywana w formie rzemiosła, co rzemiosło, działalność rzemieślnicza jest wykonywana w ramach, w formie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych (spółka cywilna jest jedynie umową, jej wspólnicy w świetle prowadzą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Ustawa określa między innymi jakie są dowody kwalifikacji rzemieślnika, tworzy samorząd gospodarczy rzemiosła, a także określa podstawowe prawa i obowiązki rzemieślnika, którymi są między innymi prawo udziału w organizacjach samorządu, możliwość korzystania ze zryczałtowanego podatku, oraz obowiązek przestrzegania zasad etyki i godności zawodowej.  

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.9.2017

  Przyuczenie młodocianego do zawodu

  Kodeks pracy stanowi, że z pracownikiem młodocianym można zawierać umowę, która ma na celu jego przygotowanie zawodowe. Umowa ta musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności: (...)

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 29.12.2018

  Limity dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na 2019 rok

  W oparciu o średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok wyliczone są liczne limity dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.