Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Pytanie:

Nieruchomość jest położona w Polsce - właściciel zmarł w Szwecji - nie miał w chwili śmierci obywatelstwa polskiego. Postępowanie spadkowe przeprowadzone w Szwecji - może być wydane pismo, zaświadczenie (nie wiem jak ten dokument określić), że jedynym spadkobiercą jest określona osoba , która też nie ma obecnie obywatelstwa polskiego (ma szwedzkie). W tym orzeczeniu spadkowym nie będzie jednak wymieniona ta nieruchomość w Polsce. Jakie działanie trzeba podjąć, aby osoba uprawniona do spadku mogła ujawnić swoje prawa do nieruchomości w Polsce w księdze wieczystej, osoba ta aktualnie mieszka w Szwecji i posiada tylko obywatelstwo szwedzkie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby uzyskać potwierdzenie, iż wymieniona w pytaniu osoba stała się właścicielem nieruchomości w drodze dziedziczenie, konieczne jest wszczęcie postępowania przez polskim sądem. Będzie to postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i to postanowienie będzie później podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej przedmiotowej nieruchomości. Orzeczenie musi być wydane przez sąd polski, gdyż ma on w tym zakresie jurysdykcję wyłączną. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą bowiem sprawy o prawa rzeczowe (własność i pozostałe prawa rzeczowe) i o posiadanie nieruchomości położonej w Polsce, jak również ze stosunku najmu lub dzierżawy takiej nieruchomości, z wyjątkiem spraw o czynsz. Wyłączność ta obejmuje także inne sprawy w takim zakresie, w jakim rozstrzygnięcie dotyczy nieruchomości położonej w Polsce. Oznacza to, że sąd polski będzie rozstrzygał tylko kwestię dziedziczenia nieruchomości  leżącej na terenie Polski.

Pracownicy polskich urzędów konsularnych i placówek dyplomatycznych mają m. in. obowiązek podejmowania czynności w celu zapewnienia odpowiedniego zastępstwa obywateli polskich przed sądami państwa obcego. Podejmują też środki tymczasowe, zmierzające do ochrony praw i interesów obywateli, gdy osoby te z powodu nieobecności lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie są w stanie podjąć w odpowiednim czasie ochrony swych praw i interesów. Z pewnością podobne obowiązki ciążą na pracownikach szwedzkich placówek w Polsce. Prawdopodobnie też spadkobierca będzie mógł takiej placówce udzielić pełnomocnictwa do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Może też udzielić pełnomocnictwa określonej osobie, o czym informacje zawiera artykuł Pełnomocnictwo procesowe
Informacje o tym postępowaniu przedstawia artykuł Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)  a wzór pełnomocnictwa i wniosku o stwierdzenie nabycia spadku znajduje się na stronie Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: