e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja z emerytury

Pytanie:

W jaki sposób można przeprowadzić egzekucję z emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 833 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Należy zatem sięgnąć do ustawy emerytalnej w celu ustalenia, w jaki sposób można prowadzić egzekucję z emerytury – jakie kwoty można potrącać i do jakiej wysokości.


Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie -po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych -na wniosek dyrektorów tych placówek.


Zarówno alimenty, jak i inne wierzytelności stwierdzone tytułem wykonawczym (np. prawomocnym wyrokiem sądu) mogą być egzekwowane z emerytury. Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej należności alimentacyjne mogą być egzekwowane do wysokości 60% emerytury. Zgodnie z pkt 3 tego artykułu praktycznie wszystkie inne egzekwowane należności mogą być egzekwowane do wysokości 25% świadczenia emerytalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Egzekucja z emerytury

Ewa

4.1.2012 17:4:39

Re: Egzekucja z emerytury

z tych paru miedziakow emerytury jeszcze sciagac 60 procent?????????? !!!!! a potem zaraz a ulice!!!!!! to ci demokracja. W takich warunkach wnosze i wnioskuje zezwolenie na eutanazje - bo jak inaczej zakonczyc te pierdoly ktore wymyslaja idioci??????

Re: Egzekucja z emerytury

Ewa

4.1.2012 17:4:39

Re: Egzekucja z emerytury

z tych paru miedziakow emerytury jeszcze sciagac 60 procent?????????? !!!!! a potem zaraz a ulice!!!!!! to ci demokracja. W takich warunkach wnosze i wnioskuje zezwolenie na eutanazje - bo jak inaczej zakonczyc te pierdoly ktore wymyslaja idioci??????

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY