e-prawnik.pl Porady prawne

Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Pytanie:

Kiedy nie może zostać przeprowadzona eksmisja z lokalu należącego do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

3.12.2011

Jeżeli lokal będący w zasobie WAM jest zajmowany bez tytułu prawnego, Dyrektor regionalny WAM powinien wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 45 ust. 1 powinna zostać wydana decyzja o opróżnieniu lokalu w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednakże, jeżeli którakolwiek z osób zamieszkujących w lokalu jest jednocześnie:

1) kobietą w ciąży,

2) małoletnim,

3) osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnioną,

4) obłożnie chorym - osobę, która dysponuje dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym stan zdrowia, w którym chory bez narażenia życia lub zdrowia nie może prowadzić normalnej egzystencji, a w szczególności nie jest zdolny do podjęcia żadnej pracy, wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed wykonywaniem przymusowego wykwaterowania,

5) emerytem i rencistą

- to w takim przypadku przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie będą miały zastosowania. W takim przypadku w stosunku do ww. osoby i osób z nią zamieszkujących dyrektor oddziału regionalnego kieruje do sądu powszechnego pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w postępowaniu gminy oraz zasądzenie odszkodowania. Zastosowanie znajdą zatem przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art. 14 ust 4 o.p.l. sąd nie będzie mógł odmówić prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z tym przepisem bowiem Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

córka

30.9.2013 17:31:55

Re: Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Witam, Czy jest możliwość eksmisji byłego żołnierza wosjkowego z mieszkania przydzielonego kiedyś przez WAM, które zostało wykupione na własność przez córkę wojksowego i to ona jest jedynym właścicielem tego mieszkania, czy w takiej sytuacji WAM ma obowiązek znaleźć eksmitowanemu lokal socjalny czy leży to w obowiązku osoby (córki)która chce eksmitować daną osobę...?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ