Emerytura nauczyciela a urlop zdrowotny

Pytanie:

Czy okresy urlopu zdrowotnego nauczyciela od 1 września 2001r. do 1 września 2002r. i od 7 września 2002r. do 15 czerwca 2003r. zalicza się do okresu pracy w szczególnym charakterze? Proszę o podanie podstawy prawnej. ZUS w 2003r. nie zaliczył mi tych okresów do stażu potrzebnego do uzyskania emerytury nauczycielskiej? Czy miał prawo? Kiedy najwcześniej możliwe jest przejście na jakąkolwiek formę emerytury dla nauczyciela o następującym stażu (ur.18. 09. 1953r.): studia dzienne na Politechnice (1.10.73r.- 8.03.78r.), praca w Laboratorium Pomiarowym w zakładzie przemysłowym (1.04.78r.-19.08.87r.), praca w szkole na stanowisku nauczyciela od 1.09.87r.do chwili obecnej z przerwą na urlopy zdrowotne od 1 września 2001r. do 1 września 2002r. i od 7 września 2002r. do 15 czerwca 2003r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zaliczenia okresu urlopu dla poratowania zdrowia do emerytury jako okresów o szczególnym charakterze wynika m. in. z przepisów Karty Nauczyciela (art. 73 KN), zgodnie z którą nauczyciel pozostający na takim urlopie pozostaje nadal w stosunku pracy. Zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 (dodatki dla zatrudnionego na terenie wiejskim).

ZUS ma więc naszym zdaniem obowiązek zaliczyć  okres takiego  urlopu do stażu pracy pedagogicznej. Niestety bez dokładnego zapoznania się z wszelkimi  dokumentami nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy organ emerytalny postąpił prawidłowo. Być może problem wynika stad, iż obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż udzielenie ponownego urlopu dla poratowania zdrowia może nastąpić dopiero po upływie roku od zakończenia poprzedniego. Jednakże w dacie udzielenia i wykorzystywania drugiego urlopu takie ograniczenie nie było jeszcze przewidziane.

Stanowisko, zgodnie z którym okres urlopu dla poratowania zdrowia należy zaliczyć do okresu pracy nauczyciela, potwierdził też SN w wyroku z dnia z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. II UK 323/2002, opubl. w OSNP 2004/11 poz. 197. Zgodnie z nim do okresu 20 lat pracy nauczycielskiej, wymaganego do przyznania emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, wlicza się okresy nieobecności w pracy spowodowane czasową niezdolnością do pracy, urlopem macierzyńskim i urlopem dla poratowania zdrowia.

Warto jednak podkreślić, że pojawiły się krytyczne wypowiedzi ze strony doktryny prawa w stosunku do tego rozstrzygnięcia sądu.

Zakładamy, iż okres urlopów dla poratowania zdrowia ma być zaliczony do stażu pracy pedagogicznej, że nauczycielem jest kobieta oraz, że spełnione są warunki uprawniające  do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Do okresów nieskładkowych zalicza się okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów – 5 lat. Następnie 9 lat pracy nie-nauczycielskiej oraz 18 lat pracy pedagogicznej. W sumie więc są to 32 lata pracy, w tym 18 lat pracy jako nauczyciel. Jednakże 55 lat wymagane do przejścia na wcześniejszą emeryturę zostaną osiągnięte dopiero 3 lata, a więc po upływie terminu do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Z uwagi na to, że został osiągnięty 30 staż pracy, ale brak jeszcze 2 lat do pełnych 20 w pracy pedagogicznej, przejście na emeryturę zgodnie z Kartą Nauczyciela, będzie możliwe po jeszcze dwóch latach pracy pedagogicznej. Warunkiem jest nie przystąpienie do OFE i przejście na emeryturę do końca 2007 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)