Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Pytanie:

Została zawarta pisemna umowa między przedsiębiorcami zastrzegająca, że "zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeden z kontrahentów odstąpił od umowy wysyłając oświadczenie faksem. Czy takie oświadczenie jest skuteczne, czy też drugi z kontrahentów powinien kontynuować realizację umowy, żeby nie narazić się na zarzut jej niewykonania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny przewiduje, że można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Gdy chodzi jednak o formę oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, należy wziąć pod uwagę treść art. 77 kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. Jeżeli zaś umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być jednak stwierdzone pismem.

Ustawa mówi zatem o obowiązku stwierdzenia pismem oświadczenia jednej ze stron umowy o odstąpieniu od jej treści. Określenie to nie oznacza formy pisemnej. Wystarczy potwierdzenie zmiany w każdy sposób związany z pismem np.: paragonem, wydrukiem komputerowym itp. Złożenie przez strony oświadczenia woli o zmianie zawartej na piśmie umowy, przy pomocy faksu, spełnia zatem wymogi art. 77 kc. Będzie tak niezależnie od tego, że strony przewidziały rygor nieważności dla zmiany umowy bez formy pisemnej: zmiana umowy winna być bowiem rozumiana jako ingerencja w treść wiążącego kontraktu, odstąpienie od umowy jest zaś czynnością kształtującą, która nie wchodzi w zakres pojęcia zmiany umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu złożone za pomocą faksu uznać należy za skuteczne.

W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY