Funkcje rady nadzorczej w spółdzielni

Pytanie:

"Jakie zadania wypełnia rada nadzorcza spółdzielni?"

Odpowiedź prawnika: Funkcje rady nadzorczej w spółdzielni

Zgodnie z art.44 Prawa spółdzielczego, rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Według natomiast art. 46 § 1 p.s., do zakresu działania rady należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

Co istotne, ustawodawca postanawia jednocześnie, iż statut może zastrzec do zakresu działania rady nadzorczej jeszcze inne uprawnienia. Jednocześnie przepisy ustawy przewidują uprawnienia rady nadzorczej do:

-żądania od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,

-przeglądania ksiąg i dokumentów oraz

-sprawdzania bezpośrednio stanu majątku spółdzielni.

Posiadanie tych uprawnień przez radę jest niezbędne, jeżeli weźmie się pod uwagę zasadniczy cel istnienia tego organu, którym jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni (w szczególności zarządem spółdzielni).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ireneusz 2019-06-14 16:41:35

    Czy przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może prowadzić obrady jednej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni .


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika