Habilitacja - zaskarżenie decyzji

Pytanie:

"Jestem członkiem Rady Wydziału, która podjęła uchwałę o negatywnym przebiegu kolokwium habilitacyjnego Kandydata. Kandydat odwołał się do Centralnej Komisji ds stopni i tytułu naukowego. Centralna Komisja po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej utrzymała w mocy uchwałę Rady Wydziału. Kandydat zaskarżył do Naczelnego Sądu Wojewódzkiego zarówno uchwałę Rady Wydziału, jak i Centralnej Komisji wskazując na jej następujące wady: brak podania podstawy prawnej w uchwale, brak uzasadnienia oraz niewłaściwe przekazanie uchwały Kandydatowi. Czy błędy formalno-prawne skutkują nieważnością uchwały i czy możliwe jest usunięcie wad uchwały bez procedury powtarzania całego przebiegu kolokwium habilitacyjnego? "

Odpowiedź prawnika: Habilitacja - zaskarżenie decyzji

Przedstawiony stan faktyczny nie pozwala na przyjęcie, iż przedmiotowa decyzja jest nieważna. Jest ona po prostu decyzją nieprawidłową, wobec której sąd administracyjny może podjąć określone rozstrzygnięcie - uchylić decyzję zawierając jednocześnie w uzasadnieniu wyroku wytyczne dla organu wydającego decyzję, co do jej treści.

Brak natomiast podstaw, do powtórzenia kolokwium habilitacyjnego, skoro jego przebieg nie był przez kandydata kwestionowany. Jeśli kandydat podważał również wynik kolokwium, to najprawdopodobniej konieczna będzie jego ponowna ocena (ale nie przeprowadzenie na nowo).

Na marginesie wskazać można, iż pewne wątpliwości budzi procedura zaskarżenia decyzji. Zgodnie z wyrokiem  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2005 r., I SA/Wa 595/2005, postępowaniu przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów znajduje w pełni zastosowanie zasada dwuinstancyjności, która w przypadkach, gdy do wydania decyzji w sprawie właściwy jest minister albo inny organ pełniący funkcję organu centralnego, realizowana jest przez przyznanie stronie prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołań (art. 127 § 3 kpa). Istotą zaś postępowania odwoławczego jest ponowne rozpatrzenie sprawy w pełnym jej zakresie. Rozpoznając ponownie sprawę organ jest obowiązany rozpatrzyć zarzuty podniesione przez stronę we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wyjaśnienie stanowiska zajętego w przedmiocie tych zarzutów winno się znaleźć w uzasadnieniu ostatecznej decyzji.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika