Ile może dorobić emeryt

Pytanie:

Art. 104. ust 7. Ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w momencie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie w mediach w wielu artykułach czytam, że osoba, która ukończyła ustawowy wiek emerytalny 60/65 lat może dorabiać bez ograniczeń. Czy to prawda, a jeśli tak z którego przepisu to wynika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 107 ust. 1 wymienionej w pytaniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. 

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w tym działalność wykonywaną za granicą.

Jak wskazała Inetta Jędrsik Jankowska w publikacji "Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem" (Warszawa 2011, LexisNexis, Wydanie I) "„Zatrudnienie” to określenie potocznie kojarzone z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy. Określenie „służba” dotyczy pozostawania w Służbie Celnej, nie obejmuje natomiast służby pełnionej w wojsku, Policji itp., bo te służby nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo przychody z tytułu tej służby też powodują zawieszenie świadczenia (zob. ust. 1). Przez „inną pracę zarobkową” rozumieć należy wykonywanie pracy nakładczej, umowy zlecenia i pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej."

Z kolei za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność ustawa uważą osobę:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2) twórcę i artystę; 

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

5) osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. 

 

Jeżeli zatem emeryt nie osiąga przychodu z wyżej wymienionych rodzajów działalności, to może "dorabiać" do emerytury bez ograniczeń, a tym samym obawy o zawieszenie jego prawa do emerytury. Działalnością taką będzie np. zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

_arp

21.6.2012 15:19:38

Re: Ile może dorobić emeryt

Wykonywanie pracy nie może napotykać ograniczeń ponieważ uderza w podstawowe prawa człowieka i jest społecznie szkodliwe. Rozwiązania wychodzą jednak w kierunku dobrym świadczy o tym czerwcowy wykład na Uniwersytecie Jagielońskim w tytule _ "Wolontariat pracowniczy - wspólnota interesów" oraz stwierdzenie żywcem zaczerpnięte z obszaru Ekonomii Społecznej > "Dzisiaj nie można być dumnym tylko z tego, że jest się przedsiębiorcą, należy zaspokajać cele ekonomiczne i społeczne jednocześnie". Stwierdzenie takie poparte dobrym normatywem prawnym otworzy z pewnością furtkę ratunkową dla wielu emerytów oraz pozwoli czynnie wspomagać swoim doświadczeniem młodszych pracowników. Jest to również dobra intergracja międzypokoleniowa i warta jest podtrzymania z pożytkiem dla wszystkich.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: