Jak mogę odwołać świadka i czy jest to możliwe?

Pytanie:

Czy mogę odwołać świadka którego wcześniej powołałam w sprawie z mojego powdództwa? Sądzę że jego zeznania nie będą aż tak ważne w sądzie. Czy jest taka możliwość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie:

Polski proces cywilny oparty jest na zasadzie kontradyktoryjności. Zasada ta pozwala każdej ze stron na realizację jej aktywności w postępowaniu. Respektując - w toku procesu - autonomię stron, art. 217 § 1 k.p.c. stanowi, że każda strona może przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania cywilnego. To one, a nie sąd, są wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania i one wreszcie ponoszą odpowiedzialność za jego wynik.

To właśnie na podstawie ww. zasady kontradyktoryjności mógł Pan powołać dwóch świadków, w tym jednego, którego obecnie chce Pan pominąć.

Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że nie ma przeszkód, aby skierował Pan do sądu pismo, w którym cofnie wcześniej powołany dowód z przesłuchania świadka. Pomimo bowiem dopuszczenia tego dowodu, na podstawie art. 240 § 1 k.p.c. sąd jest uprawniony do zmiany swojej decyzji procesowej.

art. 240 k.p.c.  

§ 1. Sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić nawet na posiedzeniu niejawnym.
Jeśli uzasadniając swój wniosek wskaże Pan, że przesłuchanie tego konkretnego świadka nie przyczyni się do rozpoznania istoty sprawy, sąd zapewne uchyli swoje wcześniejsze postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu. Warto, by jak najszerzej uzasadnił Pan zmianę swojego postępowania. Zaznaczamy jednak, iż w pewnych okolicznościach sąd pomimo cofnięcia przez Pana ww. wniosku dowodowego i tak może dopuścić jego przeprowadzenie. Zgodnie bowiem z art. 232 k.p.c., sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. W doktrynie i praktyce, podkreśla się jednak, że sąd powinien korzystać z przewidzianego w art. 232 uprawnienia powściągliwie i z umiarem, pamiętając, że taka inicjatywa należy przede wszystkim do samych stron i że cały rozpoznawany spór jest ich sprawą, a nie sądu (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 listopada 1997 r., III CKN 244/97, OSNC 1998, nr 3, poz. 52; uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 maja 1998 r., I CKN 701/97, LEX nr 78418).

Zatem, zalecamy sporządzenie i wysłanie do sądu pisma, w którym wniesie Pan o cofnięcie powołanego dowodu z przesłuchania świadka. Jednocześnie powinnien Pan uzasadnić swoją decyzję, wskazując np. że okoliczności sporne zostaną wyjaśnione poprzez przeprowadzenie innych dowodów. Dowód z przesłuchania tego konkretnego świadka nie przyczyni się z kolei do wyjaśnienia sprawy. Może Pan również powołać w zamian innego świadka, który Pana zdaniem ma szerszą wiedzę o sprawie.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY