e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie papiery muszę złożyć w sprawie o separację?

Pytanie:

Chce separacji z moim mężem. Jakie dokumenty powinnam zebrać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jakie papiery muszę złożyć w sprawie o separację?

20.4.2015

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach:

- ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r. nr101 - .t.);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. nr 788– j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tymw szczególności wyjaśnienie, jakich formalności należy dochować w celu wystąpienia oseparację.

Zgodnie z art. 61 (1) k.r.o.: „ § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkładpożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji jest dopuszczalne,jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albojeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżyciaspołecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzecseparację na podstawie zgodnego żądania małżonków.”

Istnieją dwie możliwości orzeczenia separacji. Pierwszą jest możliwość orzeczeniaseparacji w tzw. postępowaniu nieprocesowym na zgodny wniosek małżonków, którzy niemają wspólnych małoletnich dzieci. W takim przypadku sąd prowadzący postępowanieogranicza się jedynie do zbadania, czy rozkład pożycia ma cechy zupełności i czy orzeczenieseparacji nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a zatem postępowaniedowodowe ograniczy się jedynie do przesłuchania stron. Zasadniczo więc jeżeli wniosek jest składany przez oboje małżonków sprawa może być rozpozna właśnie w postępowaniunieprocesowym. W takim przypadku oprócz wniosku o orzeczenie separacji w dwóchegzemplarzach należy złożyć skrócony odpis małżeństwa w oryginale. Najczęściej sąd chcerównież by dołączyć zaświadczenia o zarobkach z okresu ostatnich 6 miesięcy.

Opłata sądowa w takim przypadku wynosi 100 zł.

Jeżeli orzeczenia separacji domaga się jeden z małżonków wówczas sprawarozpoznawana będzie w postępowaniu procesowym. Również należy złożyć pozew w dwóchegzemplarzach, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz zaświadczenie o zarobkach. Opłatawynosi 600 zł. Oprócz tego jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, do pozwu należydołączyć skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci. Jeżeli sporne jest roszczenie alimentacyjnewówczas konieczne może okazać się przedstawienie dokumentów obrazujących kosztuutrzymania małoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków.

Zarówno wniosek, jak i pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dlaostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z małżonkównadal tam mieszka. Jeżeli nie można na tej podstawie ustalić sądu właściwego, wówczaswniosek, lub pozew należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ