e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłącie podatku?

Pytanie:

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłacie podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłącie podatku?

1.12.2011

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje dość szczegółowo tryb postępowania w sytuacji, gdy Podatnik zgłaszając dokonanie czynności poda zaniżoną wartość przedmiotu transakcji. W myśl art. 6 ust. 3 jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Je?eli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej ni? 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ