Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ?

Pytanie:

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim . Okres uprawniający do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z tytułu choroby ( 182 dni) upłynął 30 sierpnia. Pracownik do dzisaj (45 dni od końca okresu zasiłkowego) nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła kolejne zwolnienia lekarskie . Chcemy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art.53 paragraf 1 punkt 1b). Czy nie mając decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego ani żadnego potwierdzenia , że pracownik ubiega się o taki zasiłek możemy zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w trybie art. 53 par.1 punkt 1b kodeksu pracy oraz czy będziemy zmuszeni do anulowania rozwiązania umowy o pracę i przyjęcia pracownika z powrotem do firmy , jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy uzyska świadczenie rehabilitacyjne z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuacja ta nie jest wprost uregulowana w przepisach prawa. Z tego względu podstawowe znaczenie ma tu orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 kwietnia 2007 r. II PK 263/2006, z którego wynika, iż: Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp).

Z tego zaś wynika, iż w przypadku oceny zasadności rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia znaczenie ma przede wszystkim fakt uzyskania przez pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, a nie wiedza pracodawcy na ten temat. W stanie faktycznym, na kanwie którego zostało wydane to orzeczenie, osobie zwolnionej z pracy ZUS przyznał świadczenie rehablilitacyjne dopiero jakiś czas po zakończeniu okresu zasiłkowego (i rozwiąznaiu umowy), ze skutkiem wstecznym od chwili jego ustania (zatem ciągłość czasowa została zachowana), co skłoniło sąd do zasądzenia odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy na rzecz pracownika.

W tym przypadku nie wiadomo czy pracownik uzyska świadczenie rehabilitacyjne, zatem nie wiadomo też czy ewentualne rozwiązanie stosunku pracy byłoby w tym momencie zasadne. Nawet jeśli uzyskają Państwo potwierdzenie z ZUS, iż w tym momencie (chwili ustania prawa do zasiłku) osoba ta nie otrzymuje świadczenia rehablitacyjnego, to nie wyklucza to, późniejszego przyznania pracownikowi tego świadczenia (jak w sytuacji z omówionego wyżej orzeczenia), co spowoduje, iż rozwiązanie stosunku pracy będzie mogło zostać uznane przez sąd za niezgodne z prawem.

W tym przypadku, ze względu na tendencję widoczną w powyższym orzeczeniu SN, jeśli pracownik istotnie jest niezdolny do pracy (co wynikać może z zaświadczeń lekarskich), co stanowi jedną z przesłanek przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, to racjonalne byłoby wstrzymanie się z dokonanie rozwiązania stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY