e-prawnik.pl Porady prawne

Jawność prac komisji rewizyjnej

Pytanie:

W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. Czy prace komisji rewizyjnej są jawne? Czy informacji powinna udzielać na wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jawność prac komisji rewizyjnej

19.1.2007

Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

W tym miejscu powstaje wątpliwość, czy przepis ten, w części dotyczącej komisji rady gminy, dotyczy również  komisji rewizyjnej, czy też tylko do fakultatywnych komisji stałych i doraźnych. W literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, że komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem gminy - ale w naszej ocenie nie przeczy to temu, iż komisja rewizyjna jest jednym z rodzajów komisji gminy. W naszej ocenie, można uznać komisję rewizyjną za komisję rady gminy w rozumieniu przepisów dotyczących jawności, w konsekwencji należy uznać, że znajdą zastosowanie przepisy dotyczące jawności. Zatem  posiedzenia komisji rewizyjnej powinny być jawne, a komisji dotyczy wyżej cytowany art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym. Zasady dostępu do dokumentów powinny zostać określone w statucie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Jawność prac komisji rewizyjnej

Marcin

18.2.2020 19:32:50

Re: Jawność prac komisji rewizyjnej

Czy zna ktoś odpowiedz na zadane pytanie poprzednim komentarzu? "Zatem posiedzenia komisji rewizyjnej, zgodnie z ustawą, jawne, a kontrole?"

Re: Jawność prac komisji rewizyjnej

Skwara Wiktor

21.12.2011 12:1:18

Re: Jawność prac komisji rewizyjnej

W odpowiedzi brak jest uściślenia, czy posiedzenie komisji rewizyjnej jest tożsame z kontrolą, czy też należy te dwie formy pracy komisji rozróżnić. Kontrolę może przeprowadzać wyłoniony przez komisję zespół kontrolny złożony z jej członów, może to być też komisja w pełnym składzie. Komisja odbywa posiedzenia nie będące kontrolami, np. w celu ustalenia planu pracy, czy przyjęcia wniosków pokontrolnych i przygotowania związanych z nimi projektów uchwał. I kolejna sprawa, skoro dostęp do dokumentów dla mieszkańców reguluje statut, a komisja w trakcie swych czynności kontrolnych posiłkuje się dokumentami różnego rodzaju, to osoby nie będące członkami komisji, a obecne przy jej pracach, mają do tych dokumentów dostęp z pominięciem zasad zapisanych w statucie. Zatem posiedzenia komisji rewizyjnej, zgodnie z ustawą, jawne, a kontrole?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ