Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Pytanie:

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. Pomijając kwestię związaną z rzeczywistą odpowiedzialnością i niezależnie od wyników rozstrzygnięć sądowych, chcę znać odpowiedzi na następujące pytania: jak wysoka może być grzywna dla osoby, która nie osiąga żadnych dochodów? Na czym polegać może ograniczenie odpowiedzialności? Czy i w jaki sposób można spowodować rozpatrzenie sprawy w trybie zwykłym? Czy w przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub dobrowolnego poddania się karze bez procesu dane tej osoby zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Karnym? Jak długo mogą się tam znajdować? Czy fakt dobrowolnego poddania się karze ma tutaj jakieś znaczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma żadnych "widełek" dla wysokości grzywny. Przepisy ustalają tylko dolną i górną granicę, resztę pozostawiając uznaniu sądu (który jednak kieruje się zasadami dotyczącymi wymierzania kary). Kodeks karny w art. 33 § 1 stanowi, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych (§ 3). Najniższa grzywna może więc wynosić 100 zł (10 stawek po 10 zł). Warto jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem 58 § 2 k.k. grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

  1. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

  2. jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,

  3. ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Obowiązek z pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku pracy, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

Sprawę zakwalifikowaną do postępowania przyspieszonego rozpoznaje się dalej w postępowaniu uproszczonym lub zwykłym wtedy, gdy nie można jej rozpoznać w terminie 14 dni lub gdy sąd dojdzie do wniosku, iż nie nadaje się ona do trybu przyspieszonego (art. 571c § 2 kodeksu postępowania karnego). Oskarżony nie ma środków, by spowodować rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym/zwykłym z innych przyczyn.

Nie jest dla nas jednak jasne, dlaczego opisywana sprawa jest rozpoznawana w trybie przyspieszonym. Warunkiem jest tu bowiem schwytanie sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem (art. 517b § 1 k.p.k.), co w przypadku przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości nie wydaje się możliwe (trudno tu schwytać sprawcę na gorącym uczynku). Warto zatem zwrócić sądowi uwagę na tę kwestię.

W przypadku wydania wyroku skazującego dane oskarżonego będą umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym, bez względu na to, czy doszło do dobrowolnego poddania się karze, czy też nie. Dane w KRK będą się znajdować dopóty, dopóki nie dojdzie do zatarcia skazania. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat (art. 107 § 4 k.k.). Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie zmienia tej reguły.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: