Kolejna umowa o pracę zawarta bezpośrednio

Pytanie:

Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z powodu choroby z adnotacją, że czas trwania umowy nie będzie dłuższy niż do 31.05.2008 r. Pomimo, iż nieobecność zastępowanego pracownika nie ustała, to nie będziemy z tym pracownikiem przedłużać umowy na czas zastępstwa, lecz chcemy zawrzeć z nim nową umowę o pracę na okres próbny od 2.06.2008 r. do 31.08.2008 r. Czy w takim przypadku możemy nową umowę zawrzeć od 02.06.2008 r. czy od 01.06.2008 r.? Czy jednodniowa przerwa pomiędzy umowami nie spowoduje, że pracownik będzie musiał wykonać ponownie badania lekarskie wstępne? Czy za okres przepracowany na umowę o pracę na czas zastępstwa należy wydać pracownikowi świadectwo pracy skoro zawieramy z nim kolejną umowę o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naszym zdaniem nie jest możliwe zawarcie z tym pracownikiem umowę o pracę na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdą umowę o pracę. Skoro pracownik ten miał zawartą już umowę o pracę na zastępstwo innego pracownika nie ma przesłanek do zawierania umowy o pracę na okres próbny. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r. sygn. akt I PKN 215/99 ustalenie, że strony zawarły umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów prawa powoduje nieważność postanowienia określającego rodzaj umowy. W konsekwencji umowę taką należy uważać za zawartą na czas nie określony, chyba że zgodnym zamiarem stron było zawarcie terminowej umowy o pracę. W takiej sytuacji mogą Państwo zawrzeć umowę o pracę na czas określony albo umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nie ma najmniejszych przeszkód, aby zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, na podstawie której stosunek pracy powstanie z dniem 2.06.2008 r. Nie jest jednoznaczne czy po ponownym zatrudnienia pracownika od dnia 2.06.2008 r. pracodawca nie będzie miał obowiązku wydać pracownikowi świadectwa pracy, a także skierować na wstępne badania lekarskie oraz przeprowadzić szkolenie pracownika. Zarówno w przypadku obowiązku wydania świadectwa pracy, skierowania na wstępne badania lekarskie oraz obowiązku przeprowadzenia szkoleń ustawa wyłącza te obowiązki w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

W niniejszej informacji prawnej przyjmujemy założenie, że pracownik ten będzie zatrudniony na tym samym stanowisku pracy, na którym zatrudniony był wcześniej na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie po wygaśnięciu stosunku pracy. Z obowiązku tego jest zwolniony, gdy nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. Ustawodawca nie precyzuje pojęcia bezpośrednio. Przeprowadzając ścisłą interpretację tego pojęcia należałoby się opowiedzieć, że pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy, gdyż jeden dzień przerwy w trwaniu stosunku pracy powoduje, że nawiązany stosunek pracy nie został zawarty bezpośrednio po tym, który wygasł. Naszym zdaniem jednak bardziej zasadna jest wykładnia funkcjonalna, która pozwala uznać bezpośredniość zawartego kolejnego stosunku pracy pomimo jednego dnia przerwy.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę z zachowaniem jednego dnia przerwy w zatrudnieniu naszym zdaniem spełnia wymóg bezpośredniości wymagany również dla zwolnienia z obowiązku skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie. Należałoby w tym przypadku stanąć na stanowisku, że warunek bezpośredniości jest spełniony, jeżeli pomiędzy jednym stosunkiem pracy, a drugim zachowana została przerwa nie dłuższa niż 30 dni. Zgodnie z art. 229 § 2 kp kontrolnym badaniom lekarskim podlega pracownik powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Naszym zdaniem dla interpretacji terminu bezpośrednio pomocne może być zastosowanie przez analogię w/w przepisu.

Naszym zdaniem w przedstawionym stanie faktycznym spełniony jest warunek bezpośredniości zatrudnienia również dla zwolnienia pracodawcy z obowiązku przeprowadzenia szkolenia pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: