Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Pytanie:

"Chcę zapytać o kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji niezabezpieczonych hipotecznie w przypadku upadłości emitenta. Chciałem się dowiedzieć w której kolejności (grupie) takie roszczenie się znajduje? Czy obligacje są inaczej traktowane niż inne należności gospodarcze np. za dostawę?"

Odpowiedź prawnika: Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Jeśli chodzi o kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji niezabezpieczonych znajdą zastosowanie przepisy ogólne dotyczące kolejności zaspokajania wierzycieli z masy upadłości. Wynika to z faktu, że postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji regulowane w art. 483-491 prawa upadłościowego i naprawczego (Dz. U. 2009 r., Nr 175 poz. 1361) dotyczy tylko ogłoszenia upadłości podmiotu emitującego obligacje, jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta (ma charakter odrębnego postępowania upadłościowego).

Jeśli obligacje nie są zabezpieczone to zastosowanie znajdzie art. 342 pun, zgodnie z którym należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości zaspokajane będą w następującej kolejności:

a) kategoria pierwsza - koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;

b) kategoria druga - przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;

c) kategoria trzecia - podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji

d) kategoria czwarta - inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji

e) kategoria piąta - odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów

 

Obligacje, o które Pan pyta byłyby zaspokajane co do zasady w czwartej kolejności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika