Konsekwencje niewykonania wyroku

Pytanie:

Na podstawie art. 500 par.1-3 k.p.k. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, z tym że przyjmuje, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. 286 par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., art. 35 par. 1 k.k. wymierzył mu karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 71 par. 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby. Na podstawie art. 71 par.1 k.k. oraz art. 33 par. 1 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych po 10 zł. Na podstawie art. 415 par. 4 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego tytułem odszkodowania kwotę 6873 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia. Nie pracuję i nie mam dochodu. Czy i jakie mogą być przyczyny niewykonania wyroku? Jak uniknąć konsekwencji niewykonania wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przytoczonego stanu faktycznego, że został wydany wyrok nakazowy, w którym skazano Pana na karę ograniczenia wolności. Karę tę również zawieszono warunkowo. W trakcie zawieszenia skazany nie odbywa tej kary w takim rozumieniu, że nie wykonuje pracy społecznie użytecznej. Skazany natomiast ma obowiązek wykonania obowiązków, które mu sąd nałożył w wyroku.

W razie nie respektowania nałożonych w wyroku obowiązków takich jak zapłata grzywny lub odszkodowania może zostać podjęta zawieszona kara ograniczenia wolności. W odniesieniu do kary grzywny możliwa jest jeszcze inna okoliczność a mianowicie jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna (brak środków i dochodów), sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek (u Pana 100 stawek) dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Czyli 100 stawek może zostać zamienione na 10 miesięcy kary ograniczenia wolności.

Pamiętać należy, że Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nie przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę w całości lub części umorzyć; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Kwestia naprawienia szkody jest bardziej rygorystycznie traktowana i w tym przypadku w razie nieuregulowania należności zasądzonej sąd może odwiesić karę ograniczenia wolności. Skazany zatem powinien dbać o to by naprawić szkodę wyrządzoną, bowiem konsekwencją nie uiszczenia sumy tytułem naprawienia szkody jest odbywanie kary ograniczenia wolności. Można i trzeba to wyraźnie zaznaczyć zawrzeć ugodę z pokrzywdzonym i w niej określić sposób spełnienia ciążącego obowiązku, który wynika z orzeczenia Sądu.

Zatem dopóki skazany wykonuje nałożone obowiązki i przestrzega prawo nie zostanie wobec niego zarządzona kara ograniczenia wolności w postaci pracy społecznie użytecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Bogumiła

23.8.2014 8:51:34

Re: Konsekwencje niewykonania wyroku

W dniu 27.08.2014 mija termin wypłacenia mi pieniedzy przez bylego meza zawarlismy ugodę przed Sadem czy mam powiadomić Sąd o niewykonaniu postanowienia Sądu ico dzieje sie dalej czekam na odpowiedz pozdrawiam Bogumiła

Dalila

13.12.2012 10:15:45

Re: Konsekwencje niewykonania wyroku

Jakie konsekwencje nie stawienie się z postanowienia sądu rodzinnego na badania przez psychiatrę w RODiK ? Jeśli podsądny zgłosił się i przeszedł badania psychologiczne i inne jeszcze oprócz psychiatry ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.6.2018

  Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • 19.5.2017

  Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

  Pojęcie zaliczki należy wyraźnie odróżnić od pojęcia zadatku. Różne są podstawy ich udzielania, różne funkcje, jakie spełniają, a także konsekwencje ich zastosowania w (...)

 • 20.7.2017

  Nieterminowa wypłata wynagrodzenia

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, stanowi o tym art. 94 pkt 5 kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany przy tym (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)