Kontrola kominiarska w spółdzielni

Pytanie:

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy do 19:00, a córka jest w szkole do 18:00. Przez wiele lat nie było problemu z udostępnieniem mojego mieszkania zarówno do odczytów liczników, podzielników ciepła, jak i przeglądów instalacji, ponieważ ktoś zawsze był w domu. Od września tego roku sytuacja zmieniła się, bo oboje z mężem pracujemy do późna, a córka do późna ma zajęcia w liceum. Otrzymałam do skrzynki pocztowej informację (otwarte pismo bez koperty), że 20.11.2007 w godz. 16:30 do 17:30 prowadzona będzie kontrola przewodów kominowych wraz z adnotacją, że \"w przypadku nie udostępnienia mieszkania spółdzielnia wystąpi do Rozdzielni Gazu o odcięcie dopływu gazu do mieszkania.\" Niestety jutro wyjeżdżamy na trzydniową delegację (pracujemy z mężem razem) i znów nikogo nie będzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby spółdzielnia miała dostosowywać się indywidualnie do każdego mieszkańca, to przeglądy mogłyby trwać wiecznie, ale przecież większość ludzi pracuje na etacie od 7-15, czy 16:00, albo są w domu na rentach czy emeryturach. Takich różnych przeglądów w roku jest około 5-6. Czy spółdzielnia ma prawo wystąpić do rozdzielni gazu z wnioskiem o odcięcie dopływu gazu w moim mieszkaniu (własnościowe lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego), w sytuacji, kiedy umowa z rozdzielnią jest podpisana na moje nazwisko, a nie na spółdzielnię, a wszystkie opłaty za gaz wnoszone są terminowo? Czy spółdzielnia powinna w porozumieniu ze mną ustalić jakiś termin, który będzie pasował obu stronom? Tak czy inaczej wiąże się to dla mnie z wzięciem urlopu! Czy za każdym razem jestem zobowiązana brać urlop? Nie mam nikogo, kto w moim imieniu mógłby udostępnić mieszkanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sytuacji należy odróżnić dwie zasadnicze kwestie. Pierwszą z nich będzie prowadzenie obowiązkowych przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych – dla których znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz postanowienia Regulaminu czynności kominiarskich – obowiązujących członków Korporacji Kominiarzy Polskich. Drugim zagadnieniem będzie sprawa przeglądów zakładu energetycznego i podstawy wstrzymania dostaw gazu (tu znajdzie zastosowanie ustawa Prawo energetyczne).

Zgodnie z przepisem art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zgodnie z powyższym, przynajmniej raz w roku niezbędne będzie przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych. Ustawa stanowi, iż do w/w kontroli upoważnione są osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Regulamin czynności kominiarskich wskazuje w § 2, że ustalenie terminu usługi następuje mocą porozumienia stron. W świetle powyższego, możliwe jest ustalenie ze spółdzielnią innego terminu usługi przeglądu przewodów kominowych, ze względu na Państwa nieobecność w mieszkaniu. Należy jednak wziąć pod uwagę okoliczność, czy późniejsza godzina nie będzie stała na przeszkodzie prawidłowemu przeprowadzeniu niniejszej czynności.

Natomiast zgodnie z ustawą prawo energetyczne upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii wykonują kontrole układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń (art. 6 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne). Przedstawiciele maja prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, w których przeprowadzana jest kontrola natomiast właściciel czy też posiadacz nieruchomości jest zobowiązany udostępnić przedstawicielom nieruchomość bądź pomieszczenie w celu skutecznego przeprowadzenia kontroli. Przepisy powoływanej ustawy określają trzy przypadki, kiedy przedsiębiorstwo ma prawo do wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii lub ciepła:

  • instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska

  • nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

  • gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Art. 6 ustawy nie określa jednak sankcji bezpodstawnej odmowy odbiorcy poddania się czynnościom kontrolnym. Sankcje te powinny być określone w umowie, przy czym w grę wchodzić może uprawnienie przedsiębiorcy przesyłającego lub dostarczającego paliwa gazowe, energię elektryczną bądź ciepło do wstrzymania usług przesyłowych lub dostarczania paliw gazowych (energii elektrycznej, ciepła) do czasu przeprowadzenia kontroli, a także uprawnienie do wypowiedzenia umowy. Z Państwa sytuacji nie wynika jednak, by miała miejsce jakakolwiek bezpodstawna odmowa poddania się czynnościom kontrolnym

Z analizy powyższego stanu wynika więc, iż spółdzielnia nie jest uprawniona do wystąpienia do zakładu energetycznego o wstrzymanie dostawy gazu. Warto także jednak zapoznać się z postanowieniami umowy bądź też regulaminu świadczenia usług przez zakład energetyczny, czy odpowiedzialność taka nie została w nich w odmienny sposób uregulowana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

rob

20.6.2018 10:9:28

Re: Kontrola kominiarska w spółdzielni

A jak się ma ta sytuacja, w przypadku wywieszenia na klatce przez spółdzielnie informacji o drugim terminie takiej kontroli, gdzie wymienione są poszczególne numery mieszkań (które nie były dostępne podczas pierwszego terminu) - pytam o kwestie RODO. Czy takie "wyszczególnienie mieszkań" narusza te przepisy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: