KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Pytanie:

Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", zawarty w KPA, gdzie w art. 5 jest napisane: ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organizacjach społecznych - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

  • przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 
  • przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 
  • w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2 
  • w sprawach wydawania zaświadczeń. 

W innych sprawach przepisy kpa będą miały zastosowanie, jeżeli przepis wyraźnie tak będzie stanowił.  Prawo spółdzielcze jest swoistą dziedzina prawa z zakresu prawa cywilnego. Możliwość zastosowania przepisów kpa może ewentualnie wynikać z wyraźnego wskazania w ustawie możliwości zastosowania kpa. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku lustracji spółdzielni uregulowanej w przepisach prawa spółdzielczego, do której stosuje się właśnie przepisy kpa. Natomiast organizacje spółdzielcze jest określeniem organizacji zrzeszającej spółdzielnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Ancymon

22.7.2015 18:29:49

Re: KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Znalazłem w odpowiedzi o zastosowaniu KPA do spółdzielni /mieszkaniowych/ następujący tekst: "W innych sprawach przepisy kpa będą miały zastosowanie, jeżeli przepis wyraźnie tak będzie stanowił. Prawo spółdzielcze jest swoistą dziedzina prawa z zakresu prawa cywilnego. Możliwość zastosowania przepisów KPA może ewentualnie wynikać z wyraźnego wskazania w ustawie możliwości zastosowania KPA. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku lustracji spółdzielni uregulowanej w przepisach prawa spółdzielczego, do której stosuje się właśnie przepisy kpa. Natomiast organizacje spółdzielcze jest określeniem organizacji zrzeszającej spółdzielnie". Proszę o jedoznaczne wskazanie: 1. KTO, KIEDY, GDZIE WIĄŻĄCO ZDEFINIOWAŁ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE JAKO NIE SPÓŁDZIELNIE, a jakieś zrzeszenia spółdzielni?!!! 2. Jakie konkretnie ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE w powyższym dziwolągu pojęciowym funkcjonują obecnie w kraju nad Wisłą? 3. Czy przez człnkoswtwo spółdzielni w owej ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZEJ, należą tam także czlnkowie poszczególych spółdzielni? 4. Czy wobec tego KPA ma ZASTOSOWANIE ze strony tych ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH wobec osób fizycznych będących członkami zrzeszonych spółdzielni - i wobec dokadnie jaich innych PODMIOTÓW?! 5. Analogiczne pytania odnośnie ORGANIZACJI ZAWIĄZKOWYCH. 6. Czy wobec wyłącznie cywilno - prawnego związania członkostwa ze spółdzielnią mieszkaniową ustawowe okresłenie, iż , MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI JEST PRAYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ CZŁONKÓW ustala właśnie CYWILNO - PRAWNĄ OWĄ WŁASNOŚĆ?! Bo wpraktyce akurat ten zasadniczy aspekt WŁASNOŚCI mienia sm w rozumieniu art 40 USM jest odrzuczany.

iwona

4.2.2011 22:46:30

Re: KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Jak długo trzeba czekać na odpowiedz od spoldzielni mieszkaniowej w sprawie przydzialu mieszkania ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY