e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Pytanie:

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

2.5.2012

Do majątku osobistego każdego z

małżonków należą:

-przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, -przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

-prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

-przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

-prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, -przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

-wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

-przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

-prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

-przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jest to wyliczenie zamknięte.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ