Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

Pytanie:

Jestem matka czteroletniego synka. Dwa lata temu rozwiodłam się z moim mężem, który się nade mną znęcał psychicznie. Rok temu poznałam mężczyznę z którym zaczęłam sobie na nowo układać życie. Jedyny problem to, to że mieszka on obecnie w Anglii. Chciałabym, w raz z moim synem do niego wyjechać. Niestety ojciec mojego syna nie zgadza się na wydanie paszportu. Mamy przyznane równe prawa do dziecka. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jak skutecznie uzasadnić wniosek o wydanie paszportu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2015r. Nr 583 – j.t.) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Z 2014r. Nr 101 – j.t. ).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych w tym w szczególności wskazanie, formalności w sprawie o wydanie paszportu. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 ze zm. - dalej: "u.d.p."), paszport może być wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat (ust. 1); na żądanie rodziców paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat (ust. 2). Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (art. 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p.). Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu małoletniemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, jest wymagana jego obecność (art. 13 ust. 3 u.d.p.). 

Art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W sytuacji, w której władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, złożenie wniosku o wydanie paszportu małoletniemu dziecku wymaga ich wspólnego, zgodnego działania. Podjęcie decyzji w kwestii wystąpienia z takim wnioskiem należy do istotnych spraw dziecka, o których rodzice rozstrzygają wspólnie, natomiast w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy na podstawie art. 97 § 2 k.r.o

Sprawa o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli jednego z rodziców w postępowaniu o wydanie paszportu małoletniemu dziecku jest sprawą z zakresu prawa opiekuńczego, w której skarga kasacyjna nie przysługuje (art. 519[1 ]§ 2 k.p.c.) - tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012r. (sygn. akt: I CZ 153/11).

Sprawy te podlegają rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (art. 528 k.p.c.), a wydane w postępowaniu postanowienie sądu opiekuńczego rozstrzygające o istotnej sprawie dziecka zastępuje porozumienie rodziców. Wniosek należy złożyć w Sądzie rejonowym Wydział Rodzinny i Opiekuńczy właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej, która wynosi 40 zł.

Pyta Pani jak skutecznie uzasadnić wniosek o wydanie paszportu. Nie ma tu niestety jednej sztywnej recepty, której zastosowanie będzie z góry powodowało, że wniosek będzie rozpoznany pozytywnie lub negatywnie. To zależy od wielu okoliczności sprawy, które będą musiały być rozpoznane przez Sąd. Jednak istnieje jedna sztywna zasada, którą sąd opiekuńczy zawsze stosuje i musi brać pod uwagę, jest to zasada ochrony dobra małoletniego dziecka. Wszystkie działania, które mają być w stosunku do dziecka podejmowane, muszą być zgodne z jego dobrem. Dlatego też uzasadniając wniosek należy wykazać, że zezwolenie na wyrobienie paszportu jest z dobrem dziecka zgodne, a w każdym razie w żaden sposób mu nie zagraża.

Jeżeli ojciec dziecka kontaktuje się z nim często i systematycznie natomiast wyrażenie zgody na paszport umożliwi matce wyjechanie za granicę na dłuższy czas, co te kontakty niewątpliwie znacznie utrudni, to może być ciężko z wykazaniem, że jest to zgodne z dobrem dziecka

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak uzyskać paszport?

  Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, (...)

 • Kto otrzyma nowe paszporty?

  Wszyscy, którzy od 5 listopada br. będą składali wnioski o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego wzoru. Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą (...)

 • Jak otrzymać dokument paszportowy?

  Prawie każdy z nas podróżuje. Wprawdzie paszport nie jest nam tak potrzebny jak kiedyś, jednak, jak wiadomo, przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie paszportu jest niezbędne. Może on również (...)

 • Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

  1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego (...)

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku

  W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza (...)

NA SKÓTY