Mieszkanie dla policjanta

Pytanie:

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę domu względnie nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem powierzchnia jego odpowiadała normom zaludnieniowym. Po kilku latach, po urodzeniu się kolejnego dziecka, następuje zmiana tych proporcji. W którym momencie mają być naliczane normy zaludnienia? Czy i kiedy pomoc finansowa mu się należy, gdy lokal który miał wcześniej w momencie zasiedlania spełniał normy zaludnieniowe, a potem ich nie spełniał? Jeśli policjant przed wstąpieniem do Policji ma mieszkanie własnościowe wraz z żoną i 1 dzieckiem (3 normy zaludnienia) i mieszkanie ma powierzchnię mieszkalną 25m2, czyli mieszkanie spełnia wszystkie normy (7*3=21m2) - to w służbie stałej nic mu się nie należy. Ale jeśli ten policjant będący w służbie stałej powiększył rodzinę o 4 dzieci dodatkowych, to mieszkanie nie spełnia norm, bo powinno mieć powierzchni mieszkalnej minimum 7*7=49m2. To czy w tym przypadku należy mu się pomoc finansowa (zgodnie z art. 94 ustawy o Policji) na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą udzielanej odpowiedzi jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zagadnieniami tymi zajmuje się rozdział 8 powołanej ustawy. Faktycznie z artykułu 88 wynika wprost, iż policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Ustawa określa także, kogo uwzględnia się jako członków rodziny policjanta przy przydziale lokalu mieszkalnego, są to pozostający z policjantem we wspólnym gospodarstwie domowym:

  1. małżonek,

  2. dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat życia, 

  3. rodzice policjanta i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. 

Powołany przez Pana artykuł 94 stanowi, iż policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Co do szczegółów należy odwołać się do przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów. To ten akt właśnie określa zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, zasady zwrotu tej pomocy oraz jej wysokość. Stanowi ono, iż taka pomoc finansowa przyznawana jest jednorazowo policjantowi w służbie stałej na wniosek policjanta (jego formę określa to rozporządzenie). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez policjanta lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności: 

  1. zaświadczenie o członkostwie ze spółdzielni mieszkaniowej albo

  2. wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo

  3. w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo

  4. pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Wysokość pomocy finansowej wynosi 3 377 zł za normę zaludnienia przysługującą policjantowi i każdemu członkowi jego rodziny według uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku. Kwota ta jednak podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje. Jeżeli po dniu złożenia wniosku, lecz przed wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, powstało prawo do większej powierzchni mieszkalnej, liczbę przysługujących policjantowi norm zaludnienia ustala się na dzień wydania decyzji.


Sama wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej określa ilość rat, ich wysokość oraz termin wypłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Mariusz

27.11.2015 10:10:12

Re: Mieszkanie dla policjanta

Witam. Czy pomoc finansowa należy mi się, jeśli nowowybudowany budynek jest już po odbiorze, ale jeszcze nie zamieszkały. Wniosek złożyłem po odbiorze i usłyszałem odpowiedź, że to za późno :(. Z góry dzięki za odp

Marcin

10.6.2015 12:26:40

Re: Mieszkanie dla policjanta

wniosek w tej spraiwe składasz do komendanta tej jednostki, w której aktualnie pełnisz służbę ! pozdr.

Paweł M

28.1.2013 6:40:51

Re: Mieszkanie dla policjanta

Witam. Mam krótkie pytanie: Wniosek należy składać do Komendanta Powiatowego/Wojewódzkiego/Głównego Policji czy gdziekolwiek indziej- np. Biura Logistyki Policji KGP? Z góry dzięki za odpowiedzi...

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: