e-prawnik.pl Porady prawne

Nadgodziny kierownika

Pytanie:

W myśl artykułu 151 [4] kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie otrzymuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Czy kierownik sklepu, hurtowni, nad którym pieczę sprawuje właściciel, a on tylko kieruje pracą zespołu, zamawia towar, lecz nie decyduje o istotnych sprawach firmy. Proszę określić, kto to jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nadgodziny kierownika

11.12.2007

Zgodnie z art. 151 [4] kp:

§ 1.pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w  art. 151 1 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Osoby, których dotyczy powyższy przepis to przede wszystkim prezesi, członkowie zarządów, kadra średniego szczebla (tak wyrok S.A. z roku 2007, sygn. III APa 81/2007). Opis sytuacji potwierdza, że kierownik sklepu, hurtowni, nie jest osobą zarządzająca w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Prawdopodobnie kierownik ten np. kieruje pracą innych osób w sensie wyznaczania im konkretnych zadań, lecz nie decyduje już np. o terminach urlopów, nie wypłaca wynagrodzenia itp. Posługując się sformułowaniem dyrektywy z dnia 23 listopada 1993 r. (93/104 /WE ) w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy można stwierdzić, iż są to osoby posiadające niezależne uprawnienia do podejmowania decyzji.

Kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej jest ogólnie rzecz biorąc osoba na samodzielnym stanowisku, która sama organizując własną pracę, kieruje jednocześnie pracą zespołu zatrudnionego w tej jednostce i ma uprawnienie do podejmowania decyzji w zakresie tej jednostki. Jeśli więc pracodawca zatrudnia takiego pracownika w wyodrębnionej jednostce, zastosowanie znajdzie w/w przepis.  Warto też wskazać, iż zgodnie z wyrokiem SN z dnia 13 stycznia 2005 r., II PK 114/2004, OSNP 2005/16 poz. 245:

Zakres zastosowania art. 135  kp nie obejmuje tych kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy, których obowiązki nie ograniczają się do organizowania kontroli i nadzorowania czynności pracowników podległej sobie komórki, lecz polegają na wykonywaniu pracy na równi z nimi.

Ponadto powodowane względami organizacyjnymi, stałe wykonywanie pracy ponad normę czasu pracy przez pracownika zajmującego stanowisko kierownicze nie pozbawia go prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2004 r., II PK 106/2004, OSNP 2005/15 poz. 221).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Nadgodziny kierownika

Jarosław Kopeć

14.7.2011 17:31:10

Re: Nadgodziny kierownika

Witam, jestem kierownikiem działu szkoleń. Nie otrzymałem od pracodawcy zakresu obowiązków. Nadzoruję pracę zespołu i dbam o wynik na projekcie. Pracuję niemal w każdą sobotę, ponieważ nie ma nikogo, kto w sobotę nadzorowałby pracę grupy. W sumie mam ponad 70 nadgodzin z ubiegłych miesięcy. Czy przysługuje mi prawo odmowy zamiany nadgodzin na dzień wolny w zamian za wynagrodzenie za ten czas?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ