Nazwisko dla dziecka

Pytanie:

Mieszkam z dwoma córkami z pierwszego małżeństwa zakończonego dawno temu. Nadal posługuję sie nazwiskiem z pierwszego związku ze względu na dzieci. Niedawno zakończyłam nieformalny związek z mężczyzną z którego to związku na dniach urodzie synka. Nie zamierzam podawać ojca dziecka w żadnych dokumentach z różnych poważnych przyczyn. Uważam, iż nie jest w porządku, aby nosił mój synek nazwisko mojego pierwszego partnera, chciałabym aby nosił moje panieńskie. Wiem, iż sama najpierw powinnam je sądownie zmienić. Jednak czas do porodu jest nazbyt krótki aby tego dokonać. Czy nie będzie problemu ze zmianą nazwiska dla nowonarodzonego dziecka w późniejszym terminie i gdzie tego dokonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W istocie, zgodnie z art. 89 § 3 k.r.o. dziecko, którego ojcostwa nie ustalono, nosi nazwisko matki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o Zmianie imienia i nazwiska zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Istnieją więc dwie możliwości - można złożyć wniosek o zmianę nazwiska matki, a tym samym zmienić nazwisko małoletnich dzieci (nawet już urodzonych), albo złożyć wniosek o zmianę nazwiska dzieci w ich imieniu. Wniosek o zmianę nazwiska wnosi się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej„numerem PESEL"; 2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 3) uzasadnienie. 2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się: 1) odpis zupełny aktu urodzenia; 2) odpis zupełny aktu małżeństwa; 3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci; 4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. 

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w  pkt 1-3 oraz w ust. 3 pkt 1-2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się: 1) odpis zupełny aktu urodzenia;2) odpis zupełny aktu małżeństwa;3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście ustawa o zmianie nazwiska dotyczy, co do zasady, obywateli polskich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY