Nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Pytanie:

"Dyrektor szkoły wyznaczył termin rady pedagogicznej na kilka dni wcześniej. Moja siostra-nauczycielka mianowana (zatrudniona na etat) na tę sama godzinę ma wyznaczoną wizytę lekarską, z której rezygnacja spowodowałaby konieczność ponownego wielomiesięcznego czekania w nowej kolejce i co za tym idzie negatywnych skutków zdrowotnych. Sprawa z jaką idzie do lekarza nie kwalifikuje jednak do zwolnienia lekarskiego. Dyrektor nie chce tego uwzględnić i wymaga bezwzględnej obecności na radzie pedagogicznej. Nie chce też przesunąć terminu rady np. o 2 godziny. Czy są jakieś przepisy regulujące tę kwestię tak, aby nauczyciel mógł się na nie powołać i zgodnie z prawem skorzystać z wizyty lekarskiej wyznaczonej kilka miesięcy temu nie narażając się na negatywne konsekwencje wynikające z nieobecności na radzie pedagogicznej?"

Odpowiedź prawnika: Nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Podstawą działalności rady pedagogicznej jest art. 40 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256 poz. 2572). Rada jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Każda rada pedagogiczna powinna ustalić regulamin swojej działalności. Treści regulaminu ustawa nie określa, można jednak zakładać, że powinien on być rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu szkoły w zakresie, w jakim przepisy tych aktów regulują ustrój i działalność rady pedagogicznej. Przykładowo można wskazać na następujące kwestie:

1) prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej (np. obowiązek stawiennictwa na zebraniach rady, wymaganie usprawiedliwienia nieobecności i sposób usprawiedliwienia, prawo udziału w dyskusji, prawo głosu i sposób jego oddawania);

2) sposób zwoływania i odbywania zebrań (np. termin, w jakim najpóźniej przewodniczący rady informuje członków o dacie zebrania, sposób tego informowania, sposób głosowania, powoływanie komisji skrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do uchwały);

3) sposób prowadzenia i udostępniania protokołów (np. uprawnienia do podpisywania protokołów, zgłaszanie zastrzeżeń do treści protokołu i jego prostowania, zasady dokonywania skreśleń i poprawek, prawo do wglądu do księgi protokołu na terenie szkoły, prawo do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu) – tak Mateusz Pilich w: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. ABC, 2012.

 

W regulaminach rad pedagogicznych najczęściej jako usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu wskazuje się chorobę, konieczność poddania się operacji itp., co musi być poświadczone zwolnieniem lekarskim lub zaświadczeniem ze szpitala. Jeśli regulamin nie określa szczegółowo przyczyn nieobecności na posiedzeniu rady, to najczęściej nauczyciel będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień braku swojego udziału na zebraniu. Brak jest niestety przepisów, na które mógłby powołać się nauczyciel w opisanym przez Pana przypadku. To czy zostanie zwolniony od obowiązku stawiennictwa na posiedzeniu rady pedagogicznej zależy wyłącznie od zgody dyrektora. Przepisy tych kwestii nie regulują – można więc przyjąć, że to od uznania dyrektora szkoły zależy czy przyjmie on usprawiedliwienie nieobecności nauczyciela za uzasadnione.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika