Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

Pytanie:

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność karna? Czy jest to poświadczenie nieprawdy z art. 271 k.k. ?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 587 § 1 kodeksu spółek handlowych “Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III (spółki kapitałowe) i IV (łączenie, podział i przekształcanie spółek) ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2“. Pamiętać należy również, że art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że “Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdania ponosi kierownik jednostki zajmującej się tymi sprawami. Przyjęcie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Warto przypomnieć, że jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna (na przykład członek zarządu do spraw finansowo-księgowych), to odpowiedzialność za rachunkowość ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: