Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

Pytanie:

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność karna? Czy jest to poświadczenie nieprawdy z art. 271 k.k. ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 587 § 1 kodeksu spółek handlowych “Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III (spółki kapitałowe) i IV (łączenie, podział i przekształcanie spółek) ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2“. Pamiętać należy również, że art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że “Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdania ponosi kierownik jednostki zajmującej się tymi sprawami. Przyjęcie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Warto przypomnieć, że jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna (na przykład członek zarządu do spraw finansowo-księgowych), to odpowiedzialność za rachunkowość ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2015

  Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

  W myśl obowiązujących przepisów prawa, spółka komandytowa jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego i jego złożenia do właściwego sądu rejestrowego

 • 19.11.2018

  Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

  Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem (...)

 • 17.7.2018

  Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  W którym momencie wygasa mandat członka zarządu? Czy zawsze można odwołać członka zarządu? Jaki wpływ na umowę o pracę ma wygaśnięcie mandatu? Porada opisuje zasady dotyczące powyższych (...)

 • 26.7.2017

  Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy - Prawo energetyczne) należy składać w terminie 14 dni (...)

 • 27.6.2016

  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

  Przy okazji zatwierdzenia roku obrotowego, co zazwyczaj przypada na końcówkę czerwca, spotykamy się z dokumentem o nazwie „sprawozdanie z działalności spółki”.  Czym (...)