e-prawnik.pl Porady prawne

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Pytanie:

Co dzieje się w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie dotychczasowych przepisów, ale zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2011 r. przestali spełniać wymagane kwalifikacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

W tej sytuacji zastosowanie znajduje art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, który upoważnia Ministra właściwego do spraw zdrowia do unormowania w drodze rozporządzenia kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach niebędących przedsiębiorcami, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą zapewnienia efektywności zatrudnienia. Doktryna zwraca uwagę na niekonsekwentne postępowanie ustawodawcy w zakresie sformułowania przytoczonego przepisu: Przepis ten nakłada na kierownika podmiotu leczniczego obowiązek zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, które to określi MZ. Poza stanowiskami wskazanymi w tym rozporządzeniu decyzja co do kwalifikacji pozostałych pracowników należy do kierownika. W tym kontekście wypada zauważyć, iż podmioty lecznicze mające status przedsiębiorcy nie będą związane normami określającymi kwalifikacje ich pracowników. Nie budzi oczywiście wątpliwości, iż świadczeń zdrowotnych w takich podmiotach udzielać mogą wyłącznie osoby wykonujące odpowiedni zawód medyczny, niemniej zaskakuje tak odmienne podejście ustawodawcy do tej problematyki. Budzi wątpliwości u komentującego, czy takie rozwiązanie służy bezpieczeństwu pacjentów podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami1. Z jednej więc strony przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą nie muszą stosować się do wymogów wspomnianego rozporządzenia w zakresie kwalifikacji pracowników, z drugiej jednak strony pracownik do wykonywania zawodu musi spełniać warunki wymienione w tym właśnie rozporządzeniu.

Jednocześnie bardzo ważna regulację stanowi § 3 omawianego rozporządzenia stanowiący, że: Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia [tj. 22 lipca 2011 r. - przyp. red.], nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

1Tomasz Rek, Komentarz do art.50 ustawy o działalności leczniczej, 2011.12.01

Potrzebujesz porady prawnej?