Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Pytanie:

Sp. z o. o. X, której udziałowcami są osoby fizyczne zamierza założyć jednoosobową sp. z o. o. Y w której obejmie 100 % udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionej nieruchomości. Spółka X dokonała nabycia tej nieruchomości w drodze przetargu, cena 540 000,- zł. zapłaciła gotówką 200 000,- pozostała płatność została rozłożona na 4 roczne raty, a na nieruchomości została ustanowiona hipoteka. Czy Spółka X może objąć 100 % udziałów wyceniając aport w postaci nieruchomości na kwotę 200 000,- zł i na podstawie art. 523 kc na nowa Spółkę Y przejdą zobowiązania z tytułu niespłaconych rat. Czy potrzebna jest zgoda Wierzyciela i w jakiej formie? Jak będzie się miała kwestia wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę do wyceny aportu na kwotę 200 000,- zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wkład niepieniężny (aport), może być wniesiony do spółki, jeśli posiada następujące cechy:

  1. posiada zdolność bilansową (możliwość dokonania jego wyceny i umieszczenia w bilansie spółki po stronie aktywów);

  2. jest zbywalny, przydatny i faktycznie dostępny dla spółki;

  3. posiada wartość likwidacyjną.

Powyższe cechy stanowią o tzw. zdolności aportowej, a więc nieruchomość (nawet obciążona hipoteką) taką zdolność posiada. Obciążenie nieruchomości hipoteką będzie najprawdopodobniej miało wpływ na wycenę tego aportu, a w związku z tym jest możliwe wskazanie wartości nieruchomości po odliczeniu hipoteki. Z przedstawionego stany faktycznego wynika, że całkowita wartość nieruchomości wynosi 540.000 zł, z czego zapłacono gotówką 200.000 zł, a pozostałą część w ratach tj. na 340.000, a więc jak najbardziej zasadnym będzie wskazanie rzeczywistej wartości tego aportu, czyli 200.000 zł. Podkreślamy jednak, że jest to stanowisko przedstawione z punktu widzenia prawa spółek, z kolei nie uwzględnia ono kwestii podatkowej.

Fakt przeniesienia własności nieruchomości obciążonej hipoteką, nie jest jednoznaczny z przeniesieniem zobowiązania na nabywcę. Nieruchomość bowiem przechodzi na nabywcę wraz z ustanowioną hipoteką. Jednocześnie na uwagę zasługuje również kwestia umowy sprzedaży na raty bądź kredytu, która mogłaby zawierać klauzulę o zgodzi wierzyciela na przeniesienia nieruchomości (jednak zbycie bez zgody jest ważne). Zbywca nieruchomości jest nadal zobowiązany do spłaty kredytu, co nie stawia przeszkód do dobrowolnej spłaty tego kredytu przez nabywcę, albowiem wierzyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia takiej spłaty. Nabywca może też przejąć zobowiązanie.

Należy również pamiętać, że wniesienie nieruchomości do spółki w formie aportu (przeniesienia własności nieruchomości), może być dokonane jedynie przez sporządzenie aktu notarialnego.

Do przejęcia długu niezbędna jest pisemna zgoda wierzyciela. Każda ze stron umowy ma więc prawo wyznaczyć wierzycielowi odpowiedni termin do wyrażenia tej zgody. Jak wcześniej wskazano, zgoda wierzyciela powinna być wyrażona na piśmie, jednakże bez obowiązku zachowania szczególnej formy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, wycena aportu uzależniona jest od wnoszącego aport. Wspólnicy mogą sami w umowie spółki określić wartość aportu. Jeżeli jednak wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Prawo spółek handlowych nie precyzuje w jaki sposób obliczyć wartość aportu, jedynie sąd rejestrowy w razie uzasadnionej wątpliwości może zbadać zasadność wyceny.

Jeżeli spółka X wniesie aport w wysokości 200.000 zł jako jedyny wspólnik, wówczas nabywa ona 100 % udziałów w nowo powstałej spółce Y. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 50.000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: