OC i AC skradzionego samochodu

Pytanie:

"Czy należy mi się zwrot składek z polisy pakietowej, czyli AC i OC, w podanej poniżej sytuacji? Zakupiłem pojazd w dniu 9.12.2002 , zawarłem OC i AC, pojazd okazał się kradziony, od 04.02.2003 nie korzystałem juz z pojazdu (został przejęty przez prokuraturę i nigdy mi już go nie zwrócono). W dniu 20.09.2004 prezydent miasta Sosnowca uchylił decyzje o zarejestrowaniu tego biorąc pod całą dokumentację z prokuratury. Czy należy mi się w związku z tą sytuacja zwrot składek za okres kiedy z przyczyn niezależnych ode mnie nie korzystałem z pojazdu, a jednocześnie z polisy ubezpieczeniowej?"

Odpowiedź prawnika: OC i AC skradzionego samochodu

W wyniku uchylenia decyzji dotyczącej zarejestrowania, należy stwierdzić, że w dniu zawierania umowy ubezpieczenia OC samochód nie był zarejestrowany. Powyższe nie stanowi jednak przeszkody do zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się treścią warunków ubezpieczenia u danego ubezpieczyciela, być może zawierają one szczególne regulacje w tym zakresie.

W omawianej sytuacji może mieć zastosowanie art. 31 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym: w razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela. 

W związku z powyższym, można dochodzić od właściciela pojazdu zwrotu części składki, która została opłacona za okres czasu, w którym właściciel korzystał z tego samochodu.

Kwestia zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego AC nie jest spójną w doktrynie. W celu ochrony samoistnego posiadacza, orzecznictwo przyjmuje, iż ważna jest umowa ubezpieczenia auto-casco zawarta z samoistnym posiadaczem w dobrej wierze. Stanowisko takie ma na celu ochronę samoistnego posiadacza i uzyskania przez niego wypłaty odszkodowania z AC w przypadku zaistniałej szkody. W takiej sytuacji, przyjmuje się, iż dopiero utracenie przymiotu posiadacza w dobrej wierze i uzyskanie wiadomości, iż właścicielem ubezpieczonego samochodu jest ktoś inny, stwarza sytuację podobną do uregulowanej w art. 823 § 2kc (tak SN w uchwale z dnia 30 kwietnia 1993 r. , sygn. III CZP 41/93). Zgodnie z cytowanym artykułem, jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomej rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę.

Reasumując, w omawianej sytuacji (w braku odmiennych postanowień umownych), umowa została rozwiązana w momencie uzyskania przez posiadacza wiadomości o tym, że samochód był skradziony. W takiej sytuacji, posiadacz mógłby domagać się zwrotu opłaconej składki AC od ubezpieczyciela od momentu powzięcia wiadomości o tym, że samochód jest kradziony.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika