Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

Pytanie:

Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania aktualnych ocen urzędników/pracowników gminy oraz odpisu zarządzenia wójta o którym mowa w art. 28 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Wójt wskazał mi zarządzenie, które w § 10 ust. 2 zabrania ujawniania ocen osobom trzecim. Moim zdaniem ocena urzędnika samorządowego to informacja o jego dokonaniach i przydatności na zajmowanym stanowisku. Jego dane personalne są jawne. Ocena pracy stanowi informację publiczną, która powinna być jawna. Czy ocena pracy i przydatności urzędnika/pracownika gminy stanowi informację publiczną dostępną na wniosek z jeśli tak, to czy ww. paragraf zarządzenia należy uznać za sprzeczny z prawem, proszę o wskazanie jakiegoś orzecznictwa w tej sprawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

By odpowiedzieć na zadane pytanie należy rozważyć, czym w ogóle jest informacja publiczna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Tym samym informacją publiczną jest tylko taka informacja, która dotyczy spraw publicznych. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. (II SAB/Wa 68/07, LEX):

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności”.

W związku z powyższym informacją publiczną będą przede wszystkim fakty związane z działaniem administracji publicznej – np. statystyki, regulaminy wewnętrzne, ale także jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 9 marca 2009 r. (II SA/Ol 1072/09, LEX) wiadomość, że określona osoba sprawująca funkcję publiczną posiada służbowy telefon komórkowy o określonym numerze, a także koszt eksploatacji telefonu komórkowego przez osobę piastującą funkcję publiczną.

Powstaje zatem pytanie, czy okresowe oceny pracy pracownika samorządowego są także informacją publiczną. Wskazać należy, iż ani art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych, ani też art. 28 tej ustawy nie stanowią, iż jest to informacja publiczna, w przeciwieństwie do art. 13 ust. 4 tej ustawy, który wprost stwierdza, że „Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze”. Wnioskując zatem a contrario należałoby stwierdzić, iż taka ocena nie stanowi informacji publicznej. Za takim wnioskiem przemawia dodatkowo fakt, iż jej celem jest sprawdzenie jak wykonywane są powierzone obowiązki, a także wyznaczenie kierunków rozwoju zawodowego oraz wzmocnienie motywacji pracowników. Ma to na usprawnić i ulepszyć zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji (P. Zuzankiewicz, Komentarz do art.27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Oficyna, 2010). Tym samym celem tej oceny nie jest umożliwienie społeczeństwu zapoznania się z funkcjonowaniem organu administracji publicznej. Ponieważ jest to także informacja ściśle związana z daną osobą (a nie jest raczej bezpośrednio związana z działalnością organu), toteż należy uznać, iż nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie dostępie do informacji publicznej. W związku z powyższym należy raczej stwierdzić, że § 10 ust. 2 wskazanego zarządzenia jest zgodny z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: