e-prawnik.pl Porady prawne

Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Pytanie:

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną ocenę naganną. Czy biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra edukacji z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania uczennica będzie mogła ukończyć gimnazjum czy będzie musiała powtarzać trzecią klasę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

6.2.2007

Powołane przez Pana /Panią rozporządzenie w istocie wprowadziło pewne obostrzenia w zakresie wpływu oceny z zachowania na możliwość przejścia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. Zasadniczo, na mocy § 13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (ust. 7). Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły (ust. 8). W przedstawionej zatem sytuacji faktycznej, uczennica na zakończenie 3 klasy gimnazjum otrzyma ponownie ocenę naganną, wówczas będzie to jej trzecia ocena naganna, co spowoduje, że nie będzie mogła ukończyć szkoły.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ