Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Pytanie:

"Pytanie dotyczy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu, kobiecie w związku ze zmianami organizacyjnymi w pracy szkoły. Mam 57 lat i posiadam staż pracy - 30 lat. Czy przysługuje mi ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kp? "

Odpowiedź prawnika: Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Treść pytania może wskazywać, iż mamy do czynienia z trybem postępowania określonym w art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. W takiej sytuacji nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Co do zasady rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Art. 88 Karty Nauczyciela przewiduje, że nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Na pytanie, czy dla nauczycieli znajdzie zastosowanie przepis art. 39 kodeksu pracy należy odpowiedzieć opierając się na art. 5 kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne (a tak jest w przypadku nauczycieli), przepisy kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Do nauczycieli należałoby zatem art. 39 kp stosować, bowiem przepisy branżowe dotyczące tej grupy zawodowej nie przewidują podobnej regulacji. W podobnym tonie wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. sygn. akt I PKN 141/01. Potwierdził on, iż przewidziany w art. 39 k.p. zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata (obecnie 4 lata) do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Elżbieta 2018-04-25 18:33:29

    Mm 58 lat i 35 lat pracy w szkole. Czy dyrektor, likwidując etaty może mnie zwolnić?

  • kasia 2013-02-21 16:44:47

    mam ukończone 56 lat i 26lat ciągłej nieprzerwanej pracy w szkole.Czy dyrektor likwidujAc etaty może mnie zwolnić?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika