Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Pytanie:

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:
·  mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
·  zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości
wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
określony w art. 18 ust. 1.

Z brzmienia tego przepisu wynika, że zarząd nieruchomości nie ma wpływu na decyzję o zwołaniu bądź odmowie
zwołania zebrania właścicieli i w przypadku, gdy uprawniona liczba właścicieli lokali złoży wniosek o zwołanie
zebrania właścicieli, zarząd zwołuje takie zgromadzenie. Odmowa zwołania zgromadzenia właścicieli z powołaniem
się na to, że omawianie niezgodności proceduralnych oraz prawnych nie leży w zakresie czynności zgromadzenia
właścicieli jest niezgodne z prawem. Odmawiając zwołania zgromadzenia właścicieli zarząd naraził się
na zaniechanie wykonania ciążących na nim obowiązków. Zarząd nie jest upoważniony do badania zasadności
wniosku o zwołanie zgromadzenia właścicieli. Jedyne co zarząd może badać, to czy spełnione zostały warunki
formalne skuteczności wniosku (m.in. czy z wnioskiem wystąpiła uprawniona liczba właścicieli).
Zaniechanie zarządu nie stanowi podstawy do zwołania zgromadzenia właścicieli przez samych wnioskodawców, gdyż
nie posiadają oni uprawnień do samodzielnego zwołania zgromadzenia. W tej sytuacji wnioskodawcy, których wniosek został zignorowany przez zarząd, mogą wystąpić do sądu o powołanie zarządcy przymusowego. Podstawę stanowił będzie art. 26 ustawy o własności lokali. Art. 26. 1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza
zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który
określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego
powołania. Zarządca przymusowy będzie uprawniony i zobligowany do zwołania i przeprowadzenia zebrania właścicieli, o które
Państwo bezskutecznie wnioskowali. Jednakże do chwili wydania prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu
zarządu przymusowego, dotychczasowy zarząd reprezentuję wspólnotę w stosunkach zewnętrznych i zarządza
wspólnotą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kubus

6.4.2011 15:45:55

Re: Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Sądzę, że można jednak zastosować "pośrednio' art. 30 ust. 1a uwl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY