Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Pytanie:

Spółka z o. o. ma straty bilansowe za 2007 rok. W dniu 09.01.2008 r. zmienili się udziałowcy, a w dniu 23.01.2008 r. zmienił się zarząd. Który zarząd będzie rozliczany za 2007 r. przez zgromadzeniu wspólników? Jeżeli nie udzielone zostanie absolutorium i nie będzie uchwały o pokryciu strat z zysków przyszłych, kto będzie pokrywał te straty - wspólnicy czy zarząd? Jeśli wspólnicy, to którzy? Rozumiem, że ewentualnie wspólnikom zobowiązanym do dopłat przysługiwać będzie roszczenie zwrotne od członków zarządu. Którego zarządu - starego czy nowego? Czy jest jakaś droga prawna, aby od razu zobowiązać stary zarząd do pokrycia strat (ich odpowiedzialność jest bezsprzeczna i deklarują, że są gotowi pokryć straty za 2007 rok)? Jeśli wspólnicy będą pokrywać te straty, to jak to będzie traktowane? Jako podniesienie kapitału zakładowego? Proszę też o wskazanie odpowiednich przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wystąpienia straty w bilansie za poprzedni rok obrotowy oraz braku udzielenia absolutorium członkom zarządu przez zgromadzenie wspólników może rodzić odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki na podstawie art. 293 ksh. Według tego przepisu członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Oczywiście odpowiadać będą członkowie zarządu, sprawujący go w poprzednim roku obrotowym, a wiec przed zmianą mającą miejsce 23.01.2008 r.

Jednakże nawet wykazanie winy członków zarządu za powstanie straty nie zwalnia spółki z obowiązku pokrycia straty. Strata powinna zostać pokryta z kapitałów rezerwowego i zapasowych. Jeżeli strata będzie większa niż środki zgromadzone w kapitałach zapasowym i rezerwowych, spółka nie osiągnie zysku. Trudno w takiej sytuacji mówić o osiągnięciu zysku, więc zgodnie z art. 192 ksh nie będzie podstaw do wypłaty wspólnikom zysku. Zgodnie z art. 193 ksh uprawnionymi do dywidendy za poprzedni rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do zysku będą więc aktualni wspólnicy, gdyż trudno przypuszczać, że przed 09.01.2008 r. została podjęta uchwała o podziale zysku. Również aktualni wspólnicy będą obowiązani do pokrycia straty. Wspólnicy nie mają obowiązku pokrywać straty, jednakże do momentu gdy strata nie zostanie pokryta (czy to poprzez dopłaty wspólników, czy też w wyniku przeznaczenia zysku na pokrycie straty), wspólnikom nie będzie mógł zostać wypłacony zysk za kolejne lata obrotowe. Pokrycie straty może zostać wykonane poprzez wniesienie przez wspólników dopłat na kapitał zakładowy, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zarówno wniesienie dopłat na kapitał zakładowy jak i obniżenie kapitału zakładowego wymaga podjęcia uchwały wspólników.

Jeżeli członkowie zarządu w wyniku działania lub zaniechania sprzecznego z prawem za które ponosi winę wyrządził spółce szkodę będzie ponosił odpowiedzialność za stratę. Trudno mówić abstrakcyjnie o jakiś metodach zobowiązania członków zarządu do zapłaty odszkodowania. Jeżeli członkowie zarządu będą uchylali się od odpowiedzialności za wyrządzenie szkody, spółka może wystąpić wobec członków zarządu z pozwem o odszkodowanie za wyrządzoną w spółce szkodę. Jeżeli spółka w ciągu roku od ujawnienia czynu nie wystąpi z pozwem przeciwko członkom zarządu, pozew może wnieść każdy ze wspólników.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: