Odpowiedzialność pracodawcy za informację PIT 11

Pytanie:

"Pracowałem jako agent (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy. Co roku (chodzi o lata 90.) dostawałem od Zleceniodawcy informację o uzyskanych dochodach na drukach PIT-11 podpisane przez księgowa Zleceniodawcy. Obecnie Zleceniodawca żąda zwrotu nadpłaty prowizji, twierdząc, że pomylił się wypełniając druki PIT-11 (twierdzi, że prowizja powinna być niższa). Z przepisów podatkowych wynika, że to pracowawca odpowiada za obliczenie, pobranie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, a z tego wynika logicznie, że obliczenie tego podatku musiał zrobić od konkretnej prowizji (prowizja była samodzielnie obliczana i wypłacana przez Zleceniodawcę). Informacja o odpowiedzialności osoby wypełniającej PIT-11 jest umieszczona również bezpośrednio na tych drukach. Czy są jakieś dodatkowe interpretacje dotyczące odpowiedzialności osoby wypełniającej informacje o uzyskanych dochodach na drukach PIT-11 niż te, które są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pracodawcy za informację PIT 11

Odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany lub niewpłacony wynikająca z przepisów ordynacj podatkowej dotyczy sytuacji, gdy płatnik:

  • nie pobrał podatku,
  • pobrał podatek, lecz go nie wpłacił.

 Jeżeli organ podatkowy stwierdzi którąś z wymienionych okoliczności – wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika.

Decyzji tej organ nie może wydać, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

Na gruncie ordynacji podatkowej niejednoznaczna jest wzajemna relacja odpowiedzialności płatnika i podatnika. W jednym ze swoich wyroków NSA (sygn. Akt. III SA 468/94) orzekł, iż niepobranie podatku przez płatnika nie powoduje uchylenia obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku, a więc pomimo tego, że np. płatnik podatku nie zapłacił, musi zapłacić go podatnik ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z istnienia ewentualnej zaległości podatkowej). Prawo podatkowe nie zajmuje się jednak roszczeniami regresowymi jakie mogą zaistnieć pomiędzy płatnikiem a podatnikiem, jest to materia przede wszystkim prawa cywilnego.

Należy zwrócić również uwagę, że płatnik ponosi również odpowiedzialność karno – skarbową jeżeli:

  • nie wpłacił pobranego podatku w terminie,
  • nie pobrał podatku lub pobrał go w wysokości niższej od należnej,
  • wbrew obowiązkowi nie złożył w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji,
  • gdy złożona informacja była nieprawdziwa. 

Z przedstawionego przez Państwo stanu faktycznego wydaje się wynikać, iż płatnik wpłacił podatek w wysokości wyższej niż należna, gdyż jako podstawę przyjął wyższe wynagrodzenie. Z przedstawionych rozważań wynika, iż na gruncie prawa podatkowego płatnik ponosi odpowiedzialność jeżeli występuje brak zapłaty podatku lub jest on wpłacony w wysokości niższej. Natomiast nie jest nagannym zachowaniem (z punktu widzenia prawa podatkowego) wpłata podatku w wysokości wyższej niż należna. W omawianej sytuacji powstaje zatem nadpłata podatku.

W takiej sytuacji roszczenia jakie można mieć w stosunku do płatnika, który się pomylił mogą ewentualnie powstać na gruncie kodeksu cywilnego – w zależności od sytuacji może to być: nienależyte wykonanie umowy, czy też odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego. W ostatnim przypadku konieczną przesłanką jest jednak istnienie cechy bezprawności czynu oraz przesłanki winy po stronie wyrządzającego szkodę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika