Odpowiedzialność wykonawcy za szkody

Pytanie:

Podczas prac na placu budowy nastąpiło uszkodzenie sieci telefonicznej, która nie jest zaznaczona na aktualnej mapie do celów projektowych. Na mapie jest pieczątka następującej treści: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie i kto ponosi odpowiedzialność materialną za naprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność wykonawcy umowy opiera się na ustawie Kodeks cywilny, zgodnie z którym osoba wyrządzająca szkodę jest obowiązana do naprawienia tej szkody pokrzywdzonemu (art. 415 ustawy Kodeks cywilny, dalej cytowany jako k.c.); jest to tzw. odpowiedzialność deliktowa. Poza tym, odpowiedzialność wykonawcy może wynikać z umowy, którą z tym wykonawcą zawarł zleceniodawca, bowiem zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (odpowiedzialność kontraktowa). Jeżeli zatem uszkodzenie sieci jest wynikiem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (jeśli nic innego nie wynika z umowy, dłużnik jest odpowiedzialny za zachowanie należytej staranności), innymi słowy jeśli można mu przypisać winę (najczęściej w formie niedbalstwa), wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Dochodzenie odszkodowania na podstawie art. 471 k.c. zwalnia pokrzywdzonego od konieczności wykazywania winy dłużnika (domniemanie winy). Pokrzywdzony powinien udowodnić, że dłużnik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie oraz że powstała szkoda jest normalnym następstwem działania dłużnika (np. dłużnik użył niewłaściwych urządzeń i to użycie spowodowało powstanie szkody, a powszechnie wiadomo w omawianej branży, że użycie tych urządzeń może spowodować powstanie takiej szkody). Dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela na podstawie art. 415 k.c. powoduje, że wierzyciel jest obowiązany udowodnić istnienie winy po stronie wykonawcy. Fakt, iż sieć nie widnieje na aktualnym podkładzie geodezyjnym może mieć znaczenie dla odpowiedzialności dłużnika za szkodę tylko wówczas, gdy z powodu braku ich oznaczenia na podkładzie nie można zarzucić wykonawcy, że nie dołożył należytej staranności w wykonaniu swojego zobowiązania. Jeśli bowiem wyrządzenie szkody nastąpiło z tej przyczyny, że sieć nie została oznaczona na tym podkładzie, może się okazać, że przypisanie winy dłużnikowi jest niemożliwe (co wyłączałoby zarówno odpowiedzialność deliktową, jak i kontraktową dłużnika za wyrządzoną szkodę).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sfrustrowany

20.6.2012 12:26:5

Re: Odpowiedzialność wykonawcy za szkody

A gdzie odpowiedzialność własciciela istniejacych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Przeczytajcie art. 27 prawa geodezyjnego i kartograficznego, które naklada na inwestorów obowizek wykonania pomiaru powykonaczego. Powinno się zgłaszac samowole budowlane a nie czepiac wykonawców, że nie ma rengena w oczach. Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: