Odprawa rentowa dla nauczycielki

Pytanie:

Jestem 47-letnią nauczycielką przedszkolną z 26-letnim stażem pracy. Zły stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty o braku rokowań do zdolności zarobkowej sprawia, że przebywam na zasiłku chorobowym. 23.05.06r. minie okres 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy i zgodnie z decyzją pracodawcy (Przedszkole publiczne) otrzymam wypowiedzenie umowy o pracę. Ponieważ zgromadziłam niezbędną dokumentację medyczną i pracowniczą, dn.16.05.06 r. składam do ZUS wniosek o przyznanie mi renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy pracodawca w tej sytuacji jest zobowiązany do wypłacenia mi odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? Jeśli tak, to w jakim wymiarze i na podstawie jakich aktów prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania. Pani sytuację reguluje ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2003r., nr 118, poz. 1112 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni (w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia).

Odprawę pieniężną w związku z przejściem na rentę przewiduje art. 87 Karty Nauczyciela. W Pani przypadku zastosowanie ma przepis art. 87 ust. 2, który stanowi, iż nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem rentę z tytułu niezdolności do pracy i który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Wydaje się, że gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika z powodu długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby, a pracownik po tym fakcie uzyskuje decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą prawo lub renty, to w takiej sytuacji zachodzi związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika lub rentę.

Jeśli jednak miałaby Pani orzeczenie lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy i z tej przyczyny rozwiązano by stosunek pracy, to prawo do odprawy przysługiwałoby na podstawie art. 28 KN. Jest to odprawa w wysokości od jednego do sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Anna B.

22.4.2010 22:13:55

Re: Odprawa rentowa dla nauczycielki

Witam, jestem nauczycielem, który pracuje ósmy rok. W tym czasie miałam przerwę roczną - urlop bezpłatny, który trwał rok i 3 tygodnie. Czy ta przerwa dyskwalifikuje mnie, aby pójść na urlop dla poratowania zdrowia? Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję.

Katarzyna K.

3.11.2009 15:49:4

Re: Odprawa rentowa dla nauczycielki

Witam, Mam pytanie ,po 30-stu latach pracy w przedszkolu otrzymałam odprawę rentową. W artykule przeczytałam , że można otrzymać od jednego do sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Co uprawnia dyrektora do podjęcia decyzji za ile miesięcy dyrektor może mi wypłacić odprawy. Pozdrawiam Katarzyna Krawczyk

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

NA SKÓTY